Javni poziv za isporučioce medicinsko tehničkih pomagala u 2017.godini
 

09.02.2017.

Na osnovu člana 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ broj 06/16 i 02/17) i člana 50 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list RCG“ broj 70/05),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  CRNE GORE

upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala  za 2017. godinu koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova 

Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o isporuci medicinsko-tehničkih pomagala osiguranim licima za 2017. godinu, između Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i isporučilaca medicinsko-tehničkih pomagala koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16), u skladu sa odredbama: 

Ponude se podnose za isporuku:

bliže definisanih Listom medicinsko-tehničkih pomagala koja čini sastavni dio Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala („Sl. list CG“ br. 82/16). 

Na poziv mogu da se prijave zainteresovani isporučioci medicinsko-tehničkih pomagala, osnovani i organizovani u skladu sa zakonom, koji uz prijavu treba da dostave: 

  1. rješenje o registraciji u Centralnom registru pravnih subjekata;
  2. rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti od nadležnog organa za isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala;
  3. rješenje o upisu u registar za promet na malo medicinskim sredstvima  ili prijava za upis u registar kod Agencije za ljekove i medicinska sredstva CG (CALIMS);
  4. rješenje o poreskoj registraciji - PIB;
  5. uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2016. godine;
  6. dokaze o kadru-diplome o stručnoj osposobljenosti za pružanje usluga;
  7. popunjeni obrasci – izjave da će:

Dokumentacija pod tač. 1 do 6, treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu, a obrasci pod br. 7 - izjave dostavljaju se isključivo na obrascima preuzetim sa navedenog linka i treba da budu potpisani i ovjereni od ovlašćenog lica isporučioca.       

Ponude na poziv se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva u zatvorenim kovertama na adresu:

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Odluka o izboru isporučioca medicinsko-tehničkih pomagala sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, koja će biti dostavljena ponuđačima.

Bliže informacije  na tel: 020 404 167; 020 404 170; 020 404 147 .

***

Izvod iz Liste medicinsko tehničkih pomagala za koja je upućen javni poziv sa cijenama možete preuzeti OVDJE

Prijavu na javni poziv sa obrascima za dostavljanje ponude možete preuzeti OVDJE

***

Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama Pobjeda, Dan, Dnevne novine i Vijesti