Javni poziv za pružanje zdravstvenih usluga patološke anatomije i histologije u 2017.godini
 

09.02.2017.

Na osnovu člana 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ broj 06/16 i 02/17) i člana 50 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list RCG“ broj 70/05),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju zdravstvenih usluga patološke anatomije i histologije u 2017.godini sa davaocima zdravstvenih usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova 

Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga patološke anatomije i histologije u 2017.godini, za usluge koje ne mogu obezbijediti davaoci zdravstvenih usluga obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16), u skladu sa odredbama:

Ponudu na ovaj poziv mogu podnijeti davaoci zdravstvenih usluga koji nijesu obuhvaćeni  Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova.

Ponude podnose davaoci usluga patološke anatomije i histologije, za gravitaciono područje Crne Gore.

Usluge se pružaju po uputu izabranog doktora ginekologa ili specijaliste/subspecijaliste sa bolničkog nivoa zdravstvene zaštite, iz ustanova obuhvaćenih Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, kao  i ustanova sa kojima Fond ima zaključen ugovor.

Uz prijavu na poziv treba dostaviti:

  1. rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme, za davaoce zdravstvenih usluga;
  2. rješenje o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda (CRPS);
  3. rješenje o poreskoj registraciji - PIB;
  4. uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2016. godine;
  5. dokaze za medicinski kadar – diplome o stručnoj spremi ljekara specijaliste/subspecijaliste i medicinske sestre-tehničara; (uvjerenje o položenom  stručnom ispitu i licenca Ljekarske komore Crne Gore),
  6. ostale dokaze u skladu sa ponudbenom dokumentacijom.

Dokumentacija pod tač. 1 do 5, treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu.  

Odluka o izboru davaoca usluga sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Ponude na poziv se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Ponude se podnose isključivo na ponudbenoj dokumentaciji, koja se može preuzeti OVDJE.

U ponudi je obavezno priložiti sve dokaze i priloge navedene u ponudbenoj dokumentaciji. 

Ponuda u papirnoj formi se dostavlja lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

 

 

Bliže informacije  na tel: 020 404 168; 020 404 170; 020 404 147. 

***

Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama Pobjeda, Dan, Dnevne novine i Vijesti.