Saopštenje za javnost
 

23.02.2017.

U postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja osigurana lica su se često obraćala Fondu zahtjevom za refundaciju troškova ljekova sa Liste ljekova, medicinskih sredstava koja su korišćena u njihovom liječenju, kao i za refundaciju laboratorijskih analiza, koje nisu mogli da ostvare u zdravstvenoj ustanovi u javnom zdravstvenom sistemu.

Obavještavamo osiguranike da će Fond od 01.marta vršiti refundaciju nabavke ljekova osiguranim licima u visini cijeni koštanja, a najviše do visine maksimalne cijene lijeka, utvrđene od strane Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS).

Ovakvim pristupom će osigurana lica biti u povoljnijem položaju u odnosu na dosadašnji način refundacije naknade troškova ljekova, tj. po cijenama lijeka po kojima ih je obezbijeđivao Montefarm.

Takođe, refundacija troškova obavljenih određenih laboratorijskih analiza, koje osigurano lice nije moglo da obavi u zdravstvenoj ustanovi u okviru javnog zdravstvenog sistema, vršiće se prema troškovima plaćene usluge iz dostavljenog računa, uz podnošenje odgovarajućih propisanih dokaza.

Napominjemo da je novom Listom pomagala  između ostalog značajno prošireno pravo osiguranih lica oboljelih od šećerne bolesti, na trakice i lancete, u odnosu na prethodni pravilnik. Naime, pravo na aparat za samokontrolu šećera u krvi i dijagnostičke trake za aparat i lancete za vađenje krvi iz prsta, novom Listom medicinsko-tehničkih pomagala, prošireno je u odnosu na godine starosti osiguranika i u odnosu na broj odobrenih trakica i lanceta.

Prethodnim pravilnikom ovo pravo bilo je propisano samo za osigurana lica do 18 godina života, dok je novim pravilnikom  prošireno na sva osigurana lica koja su oboljela od šećerne bolesti i na terapiji su insulinom.

Osigurano lice koje prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na 25 - 30 traka i 25 -30 lanceta mjesečno. Osigurano lice koje prima insulin dva i više puta dnevno, koje je korisnik insulinske pumpe i dijete do osamnaest godina ostvaruje pravo do 200 traka i do 200 lanceta mjesečno, a osigurano lice starije od osamnaest godina od 25 do 100 traka i od 25 do 100 lanceta mjesečno.

Novi Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koji je stupio na snagu početkom januara 2017. godine, uslovio je povećanje količina ovih pomagala, koje nijesu mogle da se predvide bilansom potreba za 2017. godinu, koji je donijet u oktobru 2016. godine, zbog čega trenutno imamo situaciju da ZU „Apoteke Crne Gore Montefarm“  ne može   odgovoriti svim zahtjevima osiguranika.

ZU „Apoteke Crne Gore Montefarm“ će u najkraćem roku obezbijediti lancete i dijagnostičke trake za potrebe osiguranih lica u potrebnoj količini, za što će Fond obezbijediti finansijska sredstva iz postojećeg budžeta. 

Do nabavke dijagnostičkih trakica i lanceta, za koju je neophodno ispoštovati zakonsku proceduru, molimo poštovane osiguranike za strpljenje i razumijevanje, a do tada Fond će vršiti refundaciju troškova osiguranim licima, koja su nabavila lancete i trakice o svom trošku, u visini cijene koštanja prema priloženom računu i odgovarajućoj medicinskoj dokumentaciji.

I pored teškoća u finansiranju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Fond će u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i ubuduće raditi na unaprijeđenju ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.