Inicijativa Fonda upućena Ministarstvu finansija za promjenu načina nabavke ljekova
 

06.03.2017.

Shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16 i 02/17) Fond za zdravstveno osiguranje u obavezi je da osiguranim licima obezbijeđuje ostvarivanje tri osnovna prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a to su: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad i pravo na naknadu putnih troškova u vezi korišćenja zdravstvene zaštite.

Fond za zdravstveno osiguranje obezbjeđuje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, kao jednog od osnovnih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranje, koje obuhvata: dijagnostiku, preglede i liječenje, specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju, hitnu i urgentnu medicinsku pomoć, stomatološku zdravstenu zaštitu, medicinsko-tehnička pomagala, ljekove i medicinska sredstva koji se izdaju u apotekama na recept, kao i ljekove koji se koriste za liječenje u zdravstvenoj ustanovi i dr. Takođe, Fond je u obavezi da u ostvarivanju zdravstvene zaštite, omogući osiguranim licima dostupnost, blagovremenost i kvalitet pružene zdravstvene zaštite.

Zakonom o ljekovima („Sl. list CG“br. 056/11 i 06/13) propisano je da je proizvodnja i promet ljekova djelatnost od javnog interesa, što podrazumijeva da se lijek mora tretirati kao dobro od opšteg interesa svih građana, tim prije što su ovo dobra od velikog značaja jer su u direktnoj povezanosti sa zdravljem stanovništva. Zdravstvena usluga uključuje i ljekove u postupcima dijagnostike, prevencije i liječenja građana. 

Saglasno Zakonu o ljekovima, Vlada Crne Gore utvrđuje kriterijume za formiranje maksimalnih cijena ljekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, a propisuju se i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu Uredbe o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena ljekova koju je donijela Vlada Crne Gore („Sl. CG br. 44/15 i 65/15) Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore – CALIMS, utvrdila je maksimalne cijene ljekova u Crnoj Gori i iste objavila na internet stranici, tako da su postale obavezujuće. 

Zakonom o  zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da Fond za zdravstveno osiguranje zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga iz Zdravstvene mreže i drugim davaocima zdravstvenih usluga, ukoliko se usluge ne mogu obezbijediti u Zdravstvenoj mreži radi obezbjeđivanja pružanja zdravstvenih usluga u okviru kojih se koriste i ljekovi i druga medicinska sredstva. S obzirom da je Fond ovlašćen da utvrđuje kriterijume za utvrđivane cijena zdravstvenih usluga koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i cijene zdravstvenih usluga, (čl. 74 i 76 Zakona o zdravstvenom osiguranju). 

Sadašnji način nabavke

Nabavku ljekova za potrebe izdavanja na recept građanima i za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, vrši ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“, osnovana Odlukom Skupštine Crne Gore (br. 1771 od 15.05.1991.godine, Sl list RCG br. 21/91), sa ciljem da vrši snabdijevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova ljekovima i ostalim medicinskim sredstvima za liječenje. Nabavka se vrši u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, na osnovu plana godišnjih potreba za ljekovima i medicinskim sredstvima i saglasnosti za obezbjeđivanjem finansijskih sredstava. Shodno članu 15 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, plan godišnjih potreba utvrđuje Ministarstvo zdravlja, a saglasnost za obezbjeđivanje finansijskih sredstava za nabavku daje Ministarstvo finansija, u okviru budžetom utvrđenih sredstava, za svaku fiskalnu godinu.Ljekovi koji su predmet nabavke za koje sredstva obezbjeđuje država, definisani su Odlukom o utvrđivanju Liste ljekova, koja sadrži ljekove koji su od posebnog značaja za zdravlje osiguranih lica i koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Međutim, ovaj sistem nabavke je pokazao i svoje loše strane, a to su: 

 

Više puta smo ukazivali na probleme, koji se javljaju prilikom sprovođenja nabavke ljekova i medicinskih sredstava, posebno u hitnim slučajevima. Takav naš predlog, nije nailazio na razumijevanje, iako imamo primjere u okruženju i evropskim zemljama da država izlazi u susret zahtjevima da se određene nabavke iz oblasti zdravstva izuzmu od procedura propisanih za druge vrste roba. U saznanju smo da su u toku pripreme direktiva EU koje pojednostavlju proceduru nabavki u zdravstvu.

I pored toga što država izdvaja značajna sredstva za obezbjeđivanje ljekova za potrebe javnog zdravstenog sistema, suočeni smo sa kontinuranim problemima u snabdijevanju ljekovima, kako zbog čestih nestašica, tako sa situacijom da osiguranici ne dobiju sve ljekove sa Liste ljekova, a ne samo ljekove koji su odabrani kroz tendersku proceduru.

Predlog

U zdravstvenim sistemima, na globalnom nivou, prepoznati su rizični faktori koji se odnose prvenstveno na ljekove, način upotrebe, njihovo dejstvo i sastav, tako da se ljekovi smatraju najčešćim faktorima rizika za nastanak nedostajućih finansijskih sredstava. 

U cilju efikasnosti zdravstvenog sistema posebnu pažnju treba posvetiti uređivanju farmaceutske politike odnosno području ljekova. Osnovni mehanizmi za uređivanje područja ljekova su Lista ljekova koja sadrži ljekove koji su od posebnog značaja za zdravlje osiguranih lica i koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i definisane cijene ljekova.Prema važećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju, član 23, definisano je da Listu ljekova donosi Vlada na predlog Ministarstva zdravlja.

Obzirom na uređivanje cjenovne politike ljekova, (donijeta Uredba i utvrđene maksimalne cijene ljekova) i na osnovu navedenih zakonskih odredbi, Fond je stava da ubuduće ljekove koji se obezbjeđuju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja treba obezbjeđivati u skladu sa propisima o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jer se radi o uslugama iz oblasti socijalnog osiguranja. U prilog tome navodimo i direktiva EU br. 2014/24, kojom su usluge iz oblasti socijalnog osiguranja ( zdravstvene i socijalne usluge) izuzete iz direktive o  javnoim nabavkama. 

Model nabavke ljekova prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju podrazumijeva upućivanje javnog poziva za obezbjeđivanje ljekova, na koji se mogu javiti svi zainteresovani ponuđači za dostavljanje ponuda po istim uslovima i po unaprijed utvrđenim cijenama. 

U prilog predloženom modelu nabavke ljekova su i činjenice da se zdravstvena zaštita obezbjeđuje kontinuirano, da se njen obim unaprijed ne može u cjelosti isplanirati jer zavisi od nepredvidivih zdravstvenih situacija, te da se u slučaju iznenadne potrebe za hitnim obezbjeđivanjem određenih ljekova i medicinskih sredstava ne može blagovremeno odreagovati ako se nabavka obezbjeđuje po Zakonu o javnim nabavkama.

Takođe, ukazujemo da se na ovaj način već vrši nabavka medicinsko-tehničkih pomagala, koja se osiguranim licima obezbjeđuju od ugovornih isporučilaca koji su izabrani na osnovu upućenog javnog poziva Fonda, na osnovu utvrđene Liste medicinsko-tehičkih pomagala i po cijenama koje je utvrdio Fond u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Lista medicinsko-tehničkih pomagala sadrži preko 500 pomagala koje isporučuju različiti isporučioci pomagala kako iz Zdravstvene mreže, tako i van zdravstvene mreže. Ovaj način je doprinio kontinuiranom i blagovremenom snabdjevanju osiguranih lica pomagalima, većoj dostupnosti osiguranim licima, mogućnost izbora između više isporučioca, a sa druge strane uključen je mnogo veći broj dobavljača koji su ponudili isporuku po cijenama i pod uslovima koje je utvrdio Fond. Na ovaj način su dostupnija medicinsko-tehnička pomagala za lica sa invaliditetom i u duhu je donijetih strateških dokumenata za lica sa invaliditetom.

Prednosti u obezbjeđivanju ljekova, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, su:

Molimo Vas da ovu inicijativu sagledate sa posebnom pažnjom, kako bi zajedničkim naporima svih institucija koje se bave ovom problematikom, unaprijedili obezbjeđivanje ljekova za potrebe zdravstvenog sistema, što je od posebnog javnog interesa i šireg društvenog značaja.