Nastavljene aktivnosti na Projektu automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica
 

19.04.2017.

U okviru Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje, nastavljene su aktivnosti u dijelu ažuriranja podataka za lica koja su evidentirana kao izbjegla lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljena lica sa Kosova.

Zahvaljujući dobroj saradnji sa stručnim službama MUP-a i dobijenih podataka koje je Fondu dostavio MUP Crne Gore, izvršena je odjava sa osiguranja svim licima sa ovim statusom, koja do zakonskog roka nijesu podnijela zahtjev za regulisanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem ili privremenim boravkom u skladu sa Zakonom o strancima.

Ukupan broj lica iz navedenih kategorija koja su odjavljena iz baze osiguranika Fonda je 11660, od čega je 5116 imalo izabranog doktora.

Prikaz broja odjavljenih izbjeglih lica iz bivših republika SFRJ i interno raseljenih lica sa Kosova koja su imala izabranog doktora po domovima zdravlja:

Naziv ustanove

Broj odjavljenih osiguranika

DOM ZDRAVLJA BAR

872

DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE

98

DOM ZDRAVLJA BUDVA

347

DOM ZDRAVLJA CETINJE

10

DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD

119

DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI

231

DOM ZDRAVLJA BERANE

729

DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN

111

DOM ZDRAVLJA KOTOR

92

DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC

13

DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ

200

DOM ZDRAVLJA PLAV

308

DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA

32

DOM ZDRAVLJA ROŽAJE

48

DOM ZDRAVLJA PODGORICA

2300

DOM ZDRAVLJA TIVAT

327

DOM ZDRAVLJA ULCINJ

223

DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA

127


U slijedećim aktivnostima na realizaciji Projekta automatskog ažuriranja baze podataka osiguranih lica na zdravstveno osiguranje, predstoji usaglašavanje podataka o mjestu prebivališta osiguranika iz baze podataka Fonda sa podacima o mjestu prebivališta preuzetim iz zvaničnog registra stanovništva (CRS) koji se vodi u MUP-u.

Realizacijom navedenog izvršiće se automatsko evidentiranje osiguranih lica u područnoj jedinici/filijali Fonda prema mjestu prebivališta lica, sobzirom da i ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i izbor doktora osigurana lica treba da vrše prema mjestu prebivališta.  To znači da sva osigurana lica koja imaju izabranog doktora van mjesta prebivališta biće u obavezi da promjene mjesto prebivališta ili  da izaberu doktora prema prijavljenom mjestu prebivališta, o čemu ćemo naknadno obavjestiti naše osiguranike sa jasno definisanim rokom izvršenja obaveze.      

Projekat će se dalje razvijati u pravcu uspostavljanja automatske sinhronizacije sa Centralnim registrom obveznika i osiguranika (CROO) iz sistema Poreske Uprave, što će između ostalog za posljedicu imati smanjenje broja osiguranika u bazi Fonda, za broj lica koja su imala privremeno zapošljenje u Crnoj Gori.