Javni poziv za isporučioce medicinsko-tehničkih pomagala
 

26.02.2018.

Na osnovu člana 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ broj 06/16 i 02/17) i člana 50 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list RCG“ broj 70/05),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  CRNE GORE

upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala za 2017.godinu koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova 

Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o isporuci medicinsko-tehničkih pomagala osiguranim licima za 2017. godinu, između Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i isporučilaca medicinsko-tehničkih pomagala koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16), u skladu sa odredbama: 

Ponude se podnose za isporuku određenih pomagala iz sledećih grupa pomagala:

bliže definisanih Listom medicinsko-tehničkih pomagala koja čini sastavni dio Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala („Sl. list CG“ br. 82/16).

Na poziv mogu da se prijave zainteresovani isporučioci medicinsko-tehničkih pomagala, osnovani i organizovani u skladu sa zakonom, koji uz prijavu treba da dostave: 

  1. Rješenje o registraciji u Centralnom registru pravnih subjekata;
  2. Rješenje o poreskoj registraciji - PIB;
  3. Rješenje Agencije za ljekove i medicinska sredstva CG (CALIMS) o upisu isporučioca medicinsko-tehničkih pomagala u registar za promet medicinskim sredstvima;
  4. Rješenje Agencije za ljekove i medicinska sredstva CG (CALIMS) o upisu medicinskog sredstva  u registar medicinskih sredstava;
  5. Uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 31.12.2016. godine;
  6. Dokaze o kadru-diplome o stručnoj osposobljenosti za pružanje usluga;
  7. Tehničke karakteristike medicinsko-tehničkih pomagala;
  8. Garantni rok za medicinsko-tehnička pomagala;
  9. popunjeni obrasci – izjave da će:

Dokumentacija pod tač. 1 do 8, treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu, a obrasci pod br. 8 - izjave dostavljaju se isključivo na obrascima preuzetim sa navedenog linka i treba da budu potpisani i ovjereni od ovlašćenog lica isporučioca.         

Ponude na poziv se dostavljaju u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u zatvorenim kovertama na adresu:

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Odluka o izboru isporučioca medicinsko-tehničkih pomagala sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, koja će biti dostavljena ponuđačima.

Bliže informacije  na tel: 020/ 404-147, 020/ 404-167, 020/ 404-164

***

Izvod iz Liste medicinsko tehničkih pomagala za koja je upućen javni poziv sa cijenama možete preuzeti OVDJE

Prijavu na javni poziv sa obrascima za dostavljanje ponude možete preuzeti OVDJE

***

Javni poziv je objavljen u dnevnim novinama PobjedaDanDnevne novine i Vijesti