Dogovor sa Velikim Vojvodstvom Luksemburga o korišćenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja
 

Ministarstvo zdravlja Crne Gore i Generalna inspekcija socijalnog osiguranja Velikog Vojvodstva Luksemburga, na osnovu Sporazuma o socijalnom osiguranju, potpisali su Dogovor o korišćenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja na teritoriji Crne Gore.

Dogovor je ispred Ministarstva zdravlja Crne Gore potpisala Sekretarka Tijana Prelević, a ispred Generalne ispekcije socijalnog osiguranja Velikog Vojvodstva Luksemburga Klaude Ewen.

U delegaciji Ministarstva zdravlja ispred Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore su učestvovali Cvetko Radičković, načelnik odsjeka za međunarodno zdravstveno osiguranje i Andrijana Radević, samostalni savjetnik .

Na osnovu Dogovora osiguranici Velikog Vojvodstva Luksemburga za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori će moći da ostvaruju hitnu zdravstvenu zaštitu na osnovu Evropske kartice zdravstvenog osiguranja.

Osigurano lice Velikog Vojvodstva Luksemburga je dužno da se po dolasku u Crnu Goru, sa Evropskom karticom zdravstvenog osiguranja ili sertifikatom evropske kartice obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka, koja im izdaje drugu potvrdu (zdravstveni list-obrazac INO 1) sa kojom strani osiguranici neposredno ostvaruju zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama iz mreže zdravstvenih ustanova i drugim zdravstvenim ustanovama van mreže sa kojima je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite.

Na sastanku je ocijenjeno da se Sporazum o socijalnom osiguranju u oblasti zdravstvenog osiguranja sprovodi veoma dobro na obostrano zadovoljstvo.

Dogovor o korišćenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja u Crnoj Gori primjenjuje se i sa Republikom Slovenijom, Saveznom Republikom Njemačkom i Republikom Austrijom.