Javni poziv privatnim apotekama za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora za objezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept
 

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE

Na osnovu člana 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“, br. 06/16, 02/17 i 22/17) i Odluke o Mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16 i 48/17), Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - Podgorica

Upućuje 

JAVNI POZIV

privatnim apotekama čiji je osnivač pravno ili fizičko lice, za  dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora za obezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept


Pozivaju se privatne apoteke čiji je osnivač pravno ili fizičko lice (u daljem tekstu: apoteke), da dostave ponude za zaključivanje ugovora sa Fondom za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za obezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept osiguranim licima Fonda, na teritoriji Crne Gore. 

Predmet javnog poziva je obezbjeđivanje i izdavanje ljekova na recept osiguranim licima u skladu sa Osnovnom listom ljekova („Službeni list CG“, br 03/15 od 21.01.2015. godine), izuzev:

Javni poziv se upućuje u skladu sa: 

-          Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17 i 22/17), 

-          Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 03/16, 39/16 i 02/17),

-          Zakonom o ljekovima („Sl. list CG“ br. 56/11 i 06/13),

-          Uredbom o kriterijumima za formiranje maksimalnih cijena lijekova („Sl. list CG“ br. 44/15, 65/15 i 57/16),

-          Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju apoteke u pogledu prostora, potrebnog kadra i medicinsko tehničke opreme ("Sl.list RCG", br. 40/07)

-          Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list  CG“ br. 09/11),

-          Pravilnikom o obrascu i sadržini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova, kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova („Sl. list  CG“ br. 34/15 i 36/16),

-          Pravilnikom o rasporedu radnog vremena u zdravstvenim ustanovama („Sl. list CG“ broj 16/09, 51/12),

-          Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ br. 24/13),

-          Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16 i 48/17),

-          Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste ljekova („Sl. list  CG“ br. 03/15),

-          Odlukom o načinu plaćanja učešća osiguranika u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite („Sl. list  RCG“ br. 34/91, 19/93, 44/99),

-          Odlukom o izmjeni odluke o rasporedu sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu br. 01-4976 od 27.07.2017.g.

-          Cjenovnikom ljekova sa Osnovne liste ljekova.

Ponuda treba da sadrži kompletan asortiman ljekova iz stava 2 ovog poziva.

Pravo učestvovanja na poziv imaju sve apoteke, osnovane i organizovane u skladu sa pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Zainteresovane apoteke uz prijavu treba da dostave slijedeću dokumentaciju:

I

  1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave;
  2. Rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uslova u pogledu prostora, kadra i opreme;
  3. Rješenje o poreskoj registraciji - PIB;
  4. Dokaze o farmaceutskom kadru: licencu Farmaceutske komore Crne Gore za visoko stručni kadar - farmaceut, diplomu o stečenom stručnom zvanju za srednji stručni kadar - farmaceutski tehničar; uvjerenje o položenom stručnom ispitu; kao i ugovore o radu zaposlenih za puno radno vrijeme apoteke;
  5. Uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje do 31.03.2017. godine.

II

Zainteresovane apoteke su dužne da dostave i slijedeće:

  1. Izjavu o prihvatanju cijena, sa rokom plaćanja do 60 dana od dana ispostavljanja fakture; (Obrazac br. 1)
  2. Izjavu o dostupnom pružanju usluga izdavanja ljekova; (Obrazac br.2)
  3. Izjavu o prihvatanju tehničkih uslova za uključivanje privatnih apoteka u integralni zdravstveni informacioni sistem; (Obrazac br.3)
  4. Upitnik za prikupljanje podataka o farmaceutima;
  5. Upitnik za prikupljanje podataka o zdravstvenoj ustanovi - apoteci.

Dokumentacija pod I treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Dokumentaciju pod II čine obrasci Fonda, koje zainteresovane apoteke treba da popune, ovjere pečatom apoteke i potpisom ovlašćenog lica. Ponuđači koji se prijavljuju za više apoteka, izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske Uprave, Rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uslova u pogledu prostora, kadra i opreme, obrazac 2 i upitnike prilažu posebno za svaku apoteku.

Odluka o izboru apoteka sa kojima će se zaključiti ugovor donijeće se na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, prema kriterijumima iz Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Ponudbenu dokumentaciju zainteresovane apoteke mogu preuzeti ovdje i to:

Prijave sa traženim dokazima dostaviti lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Rok za dostavljanje prijave na javni poziv je 14.08.2017.g.

Bliže informacije na telefone: 020/404-175, 020/404-147

 

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.