Javni poziv za izbor davaoca usluga iz oblasti oftalmologije
 

26.02.2018.

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  CRNE GORE

Na osnovu člana 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17 i 22/17)  i člana 9 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list RCG“ br. 31/17), Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – Podgorica upućuje

                                                      JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju

zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2018. godini sa davaocima usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova

Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o pružanju  zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica u 2018. godini, između Fonda za zdravstveno osiguranje i davaoca usluga za usluge koje ne mogu obezbijediti davaoci usluga obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16 i 48/17), u skladu sa odredbama:

-          Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17 i 22/17), 

-          Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 03/16 i 02/17),

-          Zakona o zbirkama podataka u oblasti zdravstva („Sl. list CG“ br. 80/08 i 40/11),

-          Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 79/05 , 18/13 i 64/17),

-          Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. list CG“ br. 18/13),

-          Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 69/06... „Sl. list CG“ broj 45/08, 34/15),

-          Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ broj 09/11),

-          Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala („Sl. list CG“ br. 82/16, 06/17, 17//17 i 29/17),

-          Pravilnika o vrstama zdravstvenih usluga za koje se mogu sačiniti liste čekanja, kao i načinu i postupku sačinjavanja lista čekanja  („Sl. list CG“ br. 38/17)

-          Programa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Ponude podnose davaoci usluga za sljedeće zdravstvene usluge:

 Specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite iz oblasti oftalmologije, po uputu izabranog doktora, za usluge:

             1.   OCT (optička koherentna tomografija) za gravitaciono područje Crne Gore,

              2.Perimetrija - statičko određivanje centralnog vidnog polja (KVP ) za gravitaciono područje Crne Gore

              3.Ultrazvuk oka  za gravitaciono područje opština: Berane, Andrijevica i Petnjica.


Ponudu na ovaj poziv mogu podnijeti zainteresovani davaoci zdravstvenih usluga  osnovani i organizovani u skladu sa zakonom, koji nijesu obuhvaćeni  Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova.

 

Uz prijavu na poziv treba dostaviti:

  1. rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme, za davaoce zdravstvenih usluga,
  2. rješenje o registraciji u Centralnom registru Privrednih subjekata,
  3. rješenje o poreskoj registraciji – PIB,
  4. uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2017. godine,
  5. dokaze za medicinski kadar – za doktora licenca Ljekarske komore Crne Gore i za medicinske sestre-tehničara - diplome o stručnoj spremi i uvjerenje o položenom  stručnom ispitu,
  6. ostale dokaze u skladu sa ponudbenom dokumentacijom.


Dokumentacija pod tač. 1 do 5, treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu.         

Odluka o izboru davaoca usluga sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Ponude na poziv se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Ponude se podnose isključivo na ponudbenoj dokumentaciji, koja se može preuzeti na web sajtu Fonda za zdravstveno osiguranje: www.fzocg.me.

U ponudi je obavezno priložiti sve dokaze i priloge navedene u ponudbenoj dokumentaciji.

Ponuda u papirnoj formi se dostavlja lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE

ul. Vaka Đurovića bb  81 000  Podgorica

S naznakom: „Ponuda na poziv za zaključivanje ugovora“.

Bliže informacije  na tel: 020 404 168, 020 404 171, 020 404 147.

                                                            ***

Upitnik za prikupljanje podataka o zdravstvenim ustanovama mozete preuzeti OVDJE

Prijavu na javni poziv uz obrazac sa uslugama i cijenama mozete preuzeti OVDJE