Saopštenje sa sastanka sa predstavnicima apoteka
 

06.03.2018.

U Fondu za zdravstveno osiguranje je 05.03.2018.godine održan sastanak sa predstavnicima privatnih apoteka koje su u ugovornom odnosu sa Fondom.

Na sastanku se razgovaralo o primjeni elektronskog recepta i nove Liste ljekova, kao i o izvršenju ugovorenih obaveza shodno potpisanim ugovorima i aneksima ugovora sa privatnim apotekama o snabdijevanju osiguranih lica ljekovima.

Zaključeno je sledeće:

  1. Primjena elektronskog recepta funkcioniše u cjelosti i ne izaziva probleme u radu. Takođe, ne onemogucava pacijente da ostvare svoje pravo na ljekove. Problemi koji su se pojavljivali u apotekama nijesu vezani za primjenu e-recepta 
  2. Shodno Ugovoru o snabdijevanju osiguranih lica ljekovima i Aneksu Ugovora, apoteke su u obavezi da u cjelosti poštuju odredbe sadržane u navedenim aktima. U slučaju povreda ugovornih obaveza, nakon utvrđivanja nepravilnosti, Fond će u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po Fond i osigurana lica, izreći jednu ili više mjera predviđenih Ugovorom i Aneksom Ugovora. 
  3. Predstavnici privatnih apoteka su iznijeli probleme sa kojim se susrijeću a tiču se asortimana ljekova koje mogu nabaviti od veledrogerija, i istakli da će sačiniti specifikaciju nedostatnih ljekova i istu dostaviti Ministarstvu zdravlja na dalju nadleznost. Kopiju tog akta će dostaviti i Fondu.