Javni poziv za pružanje stomatološke zdravstvene zaštite u 2018.godini
 

21.12.2018.god

 

Na osnovu člana 82 stav 4 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17, 22/17 i 13/18 )

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE 

upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite  iz obaveznog zdravstvenog osiguranja  u 2019/20 godini

 

Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o pružanju  stomatološke zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica u 2019/20 godini, između Fonda za zdravstveno osiguranje i davaoca stomatoloških i ortodontskih usluga (u daljem tekstu: stomatološke usluge), za gravitaciono područje Crne Gore, u skladu sa odredbama:

Ponude mogu da podnesu:

1. stomatološke ambulante – ambulante izabranog stomatologa za djelatnost stomatologije, za:

2.  stomatološke ambulante – ambulante specijaliste ortodoncije za djelatnost ortodoncije, za:

Na poziv se mogu prijaviti zainteresovane stomatološke ambulante osnovane i organizovane u skladu sa zakonom.

Uz prijavu na poziv zainteresovane stomatološke ambulante treba da dostave:

 1. rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme u skladu sa važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16); 
 2. rješenje o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda;
 3. rješenje o poreskoj registraciji - PIB broj;
 4. uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2018. godine;
 5. dokaze o stomatološkom kadru – Licenca za rad za doktora (doktor stomatologije i doktor specijalista ortodont) izdata u skladu sa važećim Zakonom o zdravstvenom osiguranju; diplomu o stručnoj spremi medicinske sestre u timu i uvjerenje o položenom  stručnom ispitu;   doktor, odnosno medicinska sestra u timu nijesu stariji od 67 godina života; - doktor ima najmanje tri godine iskustva u praksi;
 6. program stomatološke zdravstvene zaštite za 2019/20 godinu, prema vrstama pruženih zdravstvenih usluga i program pružanja preventivne stomatološke zdravstvene zaštite za 2019/20 godinu; (Obrazac br.1 iz ponudbene dokumentacije);
 7. izjavu o prihvatanju cijena koje je utvrdio Fond sa rokom plaćanja od 60 dana od dana ispostavljanja fakture; (Obrazac br. 2 iz ponudbene dokumentacije)
 8. izjavu o dostupnom pružanju stomatoloških usluga (bliži opis lokacije stomatološke, odnosno ortodontske ambulante,  navođenje spratnosti i moguće dostupnosti ambulante invalidnim licima, radnom vremenu stomatološke, odnosno ortodontske ambulante, kao i da vrijeme čekanja za pružanje stomatoloških usluga neće biti duže od 15 minuta od zakazanog termina); (Obrazac br. 3 iz ponudbene dokumentacije)
 9. izjavu o prihvatanju pripravnosti; (Obrazac br. 4 iz ponudbene dokumentacije)
 10. izjavu o prihvatanju pružanja hitne stomatološke pomoći u slučaju hitnog medicinskog stanja, kao i od posljedica: povrede na radu, saobraćajne nezgode i povrede prouzrokovane nanošenjem tjelesnih povreda od strane drugog lica; (Obrazac br. 5 iz ponudbene dokumentacije)
 11. izjavu o prihvatanju informatičke podrške koja omogućava evidenciju i fakturisanje pruženih usluga prema potrebama Fonda. (Obrazac br. 6 iz ponudbene dokumentacije)

Dokumentacija pod tač. 1 do 5 treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu.

Ponudbena dokumentacija (prijava na poziv i obrasci pod tač. 6 do 11) može se preuzeti od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Fonda www.fzocg.me ,

ili u područnim jedinicama /filijalama Fonda, u vremenu od 12 – 15 časova.

Prijavu na poziv stomatološke ambulante mogu da podnesu samo za jedan tim izabranog stomatologa, odnosno specijaliste ortodonta.

Prijave na poziv (ponude) sa traženim dokazima dostavljaju se do 11.01.2019.godine, lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

 Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Odluka o izboru davaoca stomatoloških usluga sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

 Bliže informacije na telefone: 020/404 125, 020/404 -174 i 020/404 -167