Javni poziv za isporučioce medicinsko tehničkih pomagala u 2018.godini
 

21.12.2018.god

 

Na osnovu člana 82 stav 4 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ broj 06/16, 02/17, 22/17 i 13/18)

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  CRNE GORE

upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala  u 2019/20 godini koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova 

Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o isporuci medicinsko-tehničkih pomagala osiguranim licima u 2019/20 godini, između Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore i isporučilaca medicinsko-tehničkih pomagala koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16, 48/17 i 12/18), u skladu sa odredbama: 

Ponude se podnose za isporuku medicinsko-tehničkih pomagala, bliže definisanih Listom medicinsko-tehničkih pomagala koja čini sastavni dio Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala („Sl. list CG“ br. 82/16, 6/17, 17/17, 29/17 i 90/17) i to:

Na poziv mogu da se prijave zainteresovani isporučioci medicinsko-tehničkih pomagala, osnovani i organizovani u skladu sa zakonom, koji uz prijavu treba da dostave: 

  1. Rješenje o registraciji u Centralnom registru pravnih subjekata;
  2. Rješenje o poreskoj registraciji - PIB;
  3. Rješenje Agencije za ljekove i medicinska sredstva CG (CALIMS) o upisu isporučioca medicinsko-tehničkih pomagala u registar za promet medicinskim sredstvima;
  4. Rješenje Agencije za ljekove i medicinska sredstva CG (CALIMS) o upisu medicinskog sredstva  u registar medicinskih sredstava ili stručno mišljenje CALIMS-a da medicinsko-tehiničko pomagalo nije medicinsko sredstvo te da ne podliježe registraciji;
  5. Uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2018. godine;
  6. Dokaze o kadru-diplome o stručnoj osposobljenosti za pružanje usluga;
  7. Tehničke karakteristike medicinsko-tehničkih pomagala;
  8. Garantni rok za medicinsko-tehnička pomagala;
  9. popunjeni obrasci – izjave da će:

-          medicinsko tehnička pomagala isporučivati u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde o odobrenju nabavke pomagala, a za pomagala koja se izrađuju po mjeri, u roku od 60 dana od dana preuzimanja potvrde od strane isporučioca,

-          da će pomagala isporučivati po cijenama iz Cjenovnika Fonda za 2019. godinu,

-          da će pomagalo isporučivati od materijala i karakteristika u skladu sa Listom pomagala,

-          da će pružati usluge u osmočasovnom radnom vremenu i

-          da će obezbijediti informatičku podršku u skladu sa potrebama IS Fonda.

Dokumentacija pod tač. 1 do 8, treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu, a obrasci pod br. 9 - izjave dostavljaju se isključivo na obrascima preuzetim sa navedenog linka i treba da budu potpisani i ovjereni od ovlašćenog lica isporučioca.         

Medicinsko tehnička pomagala koja su predmet javnog poziva sa cijenama i obrasci za dostavljanje ponude mogu se preuzeti sa internet stranice Fonda: www.fzocg.me, na linku: 

Prijave na poziv (ponude) sa traženim dokazima dostavljaju se do 11.01.2019.godine, lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Odluka o izboru isporučioca medicinsko-tehničkih pomagala sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Bliže informacije  na tel: 020 404 147; 020 404 168; 020 404 127 .