Javni poziv za zdravstvene ustanove van Mreze za 2019/2020
 

22.01.2019.god

 

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  CRNE GORE

 Na osnovu člana 82 i 87 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 02/17, 22/17 i 13/18)  Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore – Podgorica

upućuje


JAVNI POZIV

 za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju

zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2019/20 godini sa davaocima usluga koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova

 Predmet poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o pružanju  zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica u 2019/20. godini, između Fonda za zdravstveno osiguranje i davaoca usluga za usluge koje ne mogu obezbijediti davaoci usluga obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova („Sl. list CG“ br. 37/16, 48/17 i 12/18), u skladu sa odredbama:

-          Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 06/16, 2/17, 22/17 i 13/18), 

-          Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 03/16, 39/16, 2/17 i 44/18),

-          Zakona o lječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama („Sl. list CG“ br. 74/09 i „Sl. list CG“ 40/11 ),

-          Zakona o ljekovima („Sl. list CG“ br. 56/11 i „Sl. list CG“ 06/13),

-          Zakona o medicinskim sredstvima ("Sl. list RCG" broj 79/04 i „Sl.list CG“ br. 53/09 i 40/11),

-          Zakona o Budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG" broj 20/14,  56/14, 07/17,04/18 i 55/18),

-          Zakona o zbirkama podataka u oblasti zdravstva („Sl. list CG“ br. 80/08 i 40/11),

-          Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 79/05 i 18/13),

-          Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. list CG“ br. 18/13),

-          Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora („Sl. list CG“ broj 10/08 i „Sl. list CG“ broj 01/12 i 64/17),

-          Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 69/06... „Sl. list CG“ broj 45/08, 34/15, 12/18 i 42/18),

-          Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u bolnicama i prirodnim liječilištima („Sl. list CG“ broj 74/08 i 32/10) ,

-          Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ broj 09/11),

-          Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja  zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ br.42/18)

-          Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala („Sl. list CG“ br. 82/16, 06/17, 17//17, 29/17, 90/17 i 86/18),

-          Pravilnika o vrstama zdravstvenih usluga za koje se mogu sačiniti liste čekanja, kao i načinu i postupku sačinjavanja lista čekanja  („Sl. list CG“ br. 38/17)

-          Odluke o utvrđivanju Liste ljekova („Sl. list CG“ br. 02/18, 23/18 i 77/18),

-          Programa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

 Ponudu na ovaj poziv mogu podnijeti davaoci usluga  koji nijesu obuhvaćeni  Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova.

 Ponude podnose davaoci usluga za sljedeće zdravstvene usluge:

 1. SEKUNDARNI I TERCIJARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 1.1 Specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite iz oblasti oftalmologije, po uputu izabranog doktora, za usluge:

 - prvi i ponovni (kontrolni) pregled;

- određivanje i propisivanje naočara;

 po  gravitacionim područjima opština:

-        Podgorica,  Danilovgrad i Kolašin,

-        Bar i Ulcinj ,

-        Berane, Andrijevica i Petnjica i

-        Pljevlja i Žabljak.

 1.2 Specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite iz oblasti oftalmologije za djecu do 15 godina, za gravitaciono područje Crne Gore, po uputu izabranog doktora, za usluge:

 - prvi i ponovni (kontrolni) pregled;

- određivanje i propisivanje naočara.

- određivanje i propisivanje naočara kod astigmatizma i heterofirije.

1.3 Specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite iz oblasti oftalmologije za gravitaciono područje Crne Gore, po uputu izabranog doktora, za uslugu:

- Fluoresceinska angiografija očnog dna.

1.4 Radiološke dijagnostike za gravitaciono područje Crne Gore po uputu izabranog doktora za radiološku službu, za usluge:

 -  nuklearne magnetne rezonance.

 1.5 Usluge patološke anatomije i histologije za gravitaciono područje Crne Gore.

 Usluge se pružaju po uputu izabranog doktora ginekologa ili specijaliste/subspecijaliste sa bolničkog nivoa zdravstvene zaštite, iz ustanova obuhvaćenih Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, kao  i ustanova sa kojima Fond ima zaključen ugovor.

 2. Za pružanje bolničke zdravstvene zaštite

 2.1   Oftalmologija za gravitaciono područje Crne Gore, po uputu izabranog doktora za stacionarno liječenje, za usluge:

 - operacije zadnjeg segmenta oka, za usluge:

2.2 Ginekologija za gravitaciono područje Crne Gore, po uputu izabranog doktora,  za usluge: 

- asistiranim reproduktivnim tehnologijama postupkom vantjelesne oplodnje, 

Na poziv mogu da se prijave zainteresovani davaoci usluga, osnovani i organizovani u skladu sa Zakonom. Uz prijavu na poziv treba dostaviti:

  1. rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme, za davaoce zdravstvenih usluga u skladu sa važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti;
  2. rješenje o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda;
  3. rješenje o poreskoj registraciji - PIB;
  4. uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2018. godine;
  5. dokaze za medicinski kadar – za doktora licenca Ljekarske komore Crne Gore i za medicinske sestre-tehničare - diplome o stručnoj spremi i uvjerenje o položenom  stručnom ispitu;
  6. ostale dokaze u skladu sa ponudbenom dokumentacijom.

 

Dokumentacija pod tač. 1 do 5, treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu.         

Odluka o izboru davaoca usluga sa kojima će se zaključiti ugovor će se donijeti na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

 Ponude na poziv se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva. 

 Ponude se podnose isključivo na ponudbenoj dokumentaciji,koja se moze preuzeti OVDJE :

1.1. Specijalističko-konsultativna  zdravstvena zaštita iz oblasti oftalmologije

 1.2. Specijalističko-konsultativna i dijagnosticka zdravstvena zaštita iz oblasti oftalmologije za djecu do 15 godina

1.3. Specijalističko-konsultativna i dijagnostička zdravstvena zaštita iz oblasti oftamologije

1.4. Specijalističko-konsultativna i dijagnostička  zdravstvena zaštita iz oblasti patologije i histologije

1.5. Specijalističko-konsultativna i dijagnostička zdravstvena zaštita-radioloska dijagnostika 

2.1. Bolnička zdravstvena zaštita (dijagnostičke procedure i liječenje) iz oblasti oftalmologije

2.2. Bolnička zdravstvena zaštita (dijagnostičke procedure i liječenje) iz oblasti ginekologije

Upitnici za prikupljanje podataka

 

U ponudi je obavezno priložiti sve dokaze i priloge navedene u ponudbenoj dokumentaciji.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Ponuda u papirnoj formi se dostavlja lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

 

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE

ul. Vaka Đurovića bb  81 000  Podgorica

S naznakom: „Ponuda na poziv za zaključivanje ugovora“.

 

Bliže informacije  na tel: 020 404 171;  020 404 168