Obavještenje
 

12.03.2009.

Povodom akta od 25.februara 2009. godine, koji je gospodinu Želju Šovrancu, direktoru Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, uputio gospodin Serž Dukas, predstavnik Visokog komesara za izbjeglice Ujedinjenih Nacija (UNHCR) u kojem zahtijeva "hitnu intervenciju kod ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, a sve u cilju prevazilaženja prepreka sa kojima se izbjeglice Romi, Aškalije i Egipćani, koji žive u kampovima na Koniku susreću u zdravstvu, što je direktna posledica kompjurterizacije zdravstvenog sistema Crne Gore", mr Ramo Bralić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore 2.marta 2009. godine uputio je dopis gospodinu Dukasu u kojem ga obavještava da projekat reforme primarne zdravstvene zaštite, odnosno njegova informatizacija, ne može biti i nije prepreka za ostvarivanje zadravstvene zaštite toj populaciji. 

Isti dopis je dostavljen doc.dr Miodragu Radunoviću, ministru zdravlja, rada i socijalnog staranja, Jusufu Kalamperoviću, ministru unutrašnjih poslova i javne uprave, Mini Brajović, šefici Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Crnu Goru i Željku Šofrancu, direktoru Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica.

Iako je g-din Dukas tim dopisom u potpunosti informisan o ostvarivanju zdravstvene zaštite interno raseljenih lica sa Kosova (Romi, Egipćani, Aškalije i drugi) koji žive u kampovima na Koniku, ponovo se gospodin Dukas oglasio, ovoga puta na stranicama ND "Vijesti" 12.marta 2009. godine u tekstu sa naslovom "Država im ograničila prava na rad i zdravstvenu zaštitu".

Iz tog razloga, i radi objektivnog informisanja javnosti dajemo na uvid dopis koji smo gospodinu Seržu Dukasu uputili jos 2.marta ove godine, kao i akt koji je gospodin Dukas uputio gospodinu Željku Šofrancu.