14 Novembar - Svjetski dan borbe protiv dijabetesa
 

Diabetes mellitus ,tj.šećerna bolest globalni  je problem jer 5% odrasle populacije boluje od ove bolesti,a incidencija dijabetesa kod djece i omladine raste godišnje za 3%. U Crnoj Gori treba donijeti Nacionalni program zdravstene zaštite i registar dijabetičara čime bi se smanjili troškovi liječenja dijabetesa sa jedne, a s druge strane osiguranici-dijabetičari bi imali bolju i efikasniju zdravstvenu zaštitu. Fond za zdravstveno osiguranje je zainteresovan za rješavanje tih pitanja jer je njegov prioritet zaštita prava osiguranika. Početkom juna tekuće godine Fond je  obavijestio Klinički centar Crne Gore, Opšte bolnice i Domove zdravlja da je dosadašnji način propisivanja insulinskih analoga promijenjen.

Naime, u okviru reforme primarne zdravstvene zaštite izabrani doktor je doedukacijom osposobljen da preuzme prevenciju i liječenje osiguranika, a prevashodno ugroženih kategorija kao što su oboljeli od šećerne bolesti. U skladu sa tim, a prema konceptu te reforme, prvi ljekar koji će da liječi dijabetičara, treba da bude izabrani doktor.

Dakle,dosada su insulinske analoge propisivali isključivo ljekari  (endokrinolozi ) iz KCCG koji su se mogli podići u centralnoj apoteci "Monterfarma"u Podgorici.Sada osiguranici ne moraju više dolaziti u Podgoricu već u mjestu prebivališta njihov izabrani doktor im na osnovu izvještaja subspecijaliste-endokrinologa, koji je je validan 6 mjeseci, propisuje insuline i analoge insulina koje podižu u apotekama Montefarma, u gradovima gdje žive.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore  izdvaja  značajna sredstva za liječenje oboljelih osoba od šećerne bolesti.Tako je za prvih devet mjeseci u 2008.godini izdvojeno preko 1.200.000 eura za ljekove koji se upotrebljavaju za liječenje dijabetesa što je u odnosu na isti period prošle godine  oko 130.000 eura više.

Na pozitivnoj listi, odnosno Listi ljekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje CG, nalaze se ljekovi za peroralnu upotrebu i insulini kratkog, srednjeg i dugog dejstva, kao i insulini najnovije generacije, tzv. insulinski anolozi koji su dostupni svim osiguranicima,  kojima subspecijalista-endokrinolog postavi indikacije za njihovu primjenu. Primjera radi, u nekim zemljama  u okruženju, kao što je slučaj sa Srbijom,  nedavno su  donijete  odluke da se insulinski analozi u pen oblicima   obezbjeđuju svim osiguranicima na teret sredstava Fonda.

U toku šećerne bolesti javljaju se određene komplikacije pa je potrebno da se oboljeli liječe  između ostalog i u hiberbaričnoj komori. Tako je za proteklih devet mjeseci ove  godine u Vojnoj bolnici Meljine liječeno 650 osiguranika i za  te svrhe je Fond za zdravstveno osiguranje izdvojio 835.738,58 eura, odnosno za 6,60% više u odnosu na isti period prošle godine.

Od ukupnog broja liječenih osiguranika u toj zdravstvenoj ustanovi najviše upućenih je bilo zbog komplikacije Diabetes mellitus tj. iz podgrupe šećerne bolesti i to 70,77% za prvih devet mjeseci ove godine.Za isti period prošle godine procenat upućenih  kao komplikacija šećerne bolesti je iznosio 76,90%.

Veoma je bitno istaći da u zemljama u okruženju postoje veoma stroge indikacije i stanja na osnovu kojih se odobrava primjena terapije kiseonikom-hiberbarična komora, dok u Crnoj Gori osiguranici se upućuju po osnovu prijedloga Konzilijuma za hiberbaričnu komoru KCCG i odobrenja ljekarske komisije u Fondu.

Takođe,veoma je  bitno napomenuti da Fond za zdravstveno osiguranje CG izdvaja   značajna finansijska sredstva  za liječenje dijabetičara na sekundarnom  i tercijarnom nivou, reagense kod čestih labartorijskih pretraga, ljekove kod bolničkog liječenja, upućivanje na liječenje van Crne Gore, ortopedska i druga pomagala i drugo.

Kada je riječ o prevenciji, Fond obezbjedjuje djeci do 18 godina aparate za samokontrolu šećera u krvi, a pored aparata ovoj populaciji na teret Fonda izdaju se i  stotinu trakica i lanceta za mjesec dana  koje propisuje specijalista pedijatar-endokrinolog u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici u količini koja je potrebna za tri mjeseca.

                                                                                 Služba za odnose sa javnošću