Nova lista lijekova
 

15.05.2009.

Listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje CG čini lista A i lista B. Lijekove sa liste B odobrava Komisija za lijekove Fonda na prijedlog odgovarajućeg Konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore i Specijalnih bolnica u Brezoviku i Dobroti.

Nova lista lijekova sadrži isti broj lijekova kao prethodna. Izuzetak je novi preparat-bezglutensko brašno za djecu do 18 godina, oboljolelu od celijakije koje po prijedlogu gastroenterloga KCCG propisuje izabrani doktor u količini od 7 kg na mjesečnom nivou.

Prethodna lista lijekova a i nova su po internacionalnim nezaštićenim nazivom lijeka (INN) stim da su na novoj listi za pojedine lijekove dodati novi farmaceutski oblici i koncentracija-doza lijeka, a za pojedine lijekove izvršene su odredjene korekcije u indikacijama za propisivanje, izdavanje i primjenu lijeka.

Za svaki INN lijeka definisan je režim propisivannja, izdavanja i primjene, a tumačenje oznaka je precizno definisano legendom koja čini sastavni dio Liste lijekova.

Antivirusne lijekove za sistemsku primjenu sa liste A stavili smo na listu B i na taj način objedinili ovu grupu lijekova. Ove lijekove zbog specifičnih indikacija, te cijeneći zahtjeve osiguranika i njihovu potrebu za diskrecijom, propisivaće isključivo doktori specijalisti infektologije sa Infektivne klinike KCCG.

Jedan broj lijekova koji se nalazio na listi B stavili smo na listu A čime smo pojednostavili proceduru propisivanja, izdavanja i primjene lijeka i na taj način olakšali osiguranicima dobijanje ovih lijekova.

U ovu grupu spadaju lijekovi: klopidogrel  tablete, gdje je indikacija  za primjenu ostala ista, kod osiguranika kod kojih je ugradjen STENT ili GRAFT, a dužina njegove primjene na teret Fonda je povećana sa šest na dvanaest mjeseci. Tu su i : menotrofin, folitropin alfa i folitropin beta, koji se primjenjuju u postupku vantjelesne oplodnje i lijekovi za liječenje osteoporoze iz grupe lijekova koji  djeluju na strukturu kosti i mineralizaciju: aledronat tablete i ibandronska kisjelina u vidu tableta.

Napominjemo da je lijek ibadronska kisjelina u ampuliranom obliku za parenteralnu primjenu stavljen na listu B i primjenjivaće se isključivo u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi kod osiguranika kod kojih je kontraindikovana primjena ovog lijeka u obliku tableta.

Antibakterijski lijekovi: cefotaksim, ceftriakson, i amikacin ubuduće će se primjenjivati na primarnom nivou nakon bolničke primjene kao nastavak terapije. Ova izmjena uslovljena je, jer se radi o lijekovima iz grupe rezervnih antibiotika koji se propisuju na osnovu antibiograma i po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Lista lijekova pokriva primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite.Kod izrade liste vodilo se računa da se za svaku bolest iz 10 Medjunarodne klasifikacije bolesti nadje jedan ili više lijekova.