14 Novembar - Svjetski dan borbe protiv dijabetesa
 

13.11.2009.

Šećerna bolest ili Diabetes mellitus je hronična nezarazna bolest čiji značaj proističe iz podatka da 5% odrasle populacije čine oboljeli od dijabetesa.  Diabetes je ozbiljno oboljenje koje najčešće počinje neopaženo i bez simptoma.

Reformom primarne zdravstvene zaštite stvorili su se uslovi za sprovođenje programa mjera za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja stanovništva Crne Gore. Tim izabranog doktora je osposobljen da preuzme prevenciju i liječenje osiguranika. U djelokrugu rada izabranog doktora je prevencija i rano otkrivanje bolesti, između ostalog i dijabetesa putem obavljanja niza preventivnih pregleda osiguranim licima koja su ga izabrali. Takođe, u svim domovima zdravlja su se formirali Centri za prevenciju sa populacionim savjetovalištem čiji je cilj promocija zdravih stilova života i prevencija oboljenja a sredinom 2009.godine su formirana Savjetovališta za dijabetes. Osnovni zadaci tih savjetovališta su prevencija dijabetesa, prevencija komplikacija dijabetesa putem otkrivanja povišenog rizika za dijabetes kao i informisanje i edukacija svih osiguranika, izabranih doktora i njihovih timova sa ciljem što efikasnijeg sprovođenja kontrolnih pregleda, kontinuirane dijagnostike, upoznavanjem sa inovacijama u dijabetologiji,...organizovanjem kampanja za cjelokupno stanovništvo čije su teme: otkrivanje visokorizičnih pacijenata, prevencija hroničnih komplikacija dijabetesa, edukacija o novim postupcima terapije dijabetesa.

U skladu sa ovlašćenjima Fond za zdravstveno osiguranje je utvrdio Listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Sl.list RCG br. 35/03, 74/05, 13/07, 28/09). Lista lijekova je inovirana, savremenim i djelotvornijim lijekovima, shodno razvoju savremene farmaceutske industrije i napretku medicinskih saznanja. Na taj način osiguranicima je dostupna najnovija i najsavremenija terapija za dijabetes u komfornim pen oblicima za aplikaciju. Primjena najsavremenijih analoga insulina garantuje dobru glikoregulaciju tj.regulaciju šećera u krvi a samim tim i manji broj neželjenih efekata i komplikacija dijabetesa.

Reforma primarne zdravstvene zaštite je postavila i nove principe organizacije primarne zdravstvene zaštite. Jedan od principa je da primarnu zdravstvenu zaštitu građani ostvaruju preko izabranog doktora koji je ovlašćen za propisivanje lijekova na recept. Izabrani doktor propisuje na osnovu izvještaja doktora subspecijaliste endokrinologije koji je validan 6 mjeseci.

U cilju dostupnosti zdravstvene zaštite od 2008.godine osiguraniku je približena i distribucija i izdavanje insulina i analoga insulina u apotekama „Montefarma“ u mjestu prebivališta.

Analizom potrošnje lijekova izdatih na teret sredstava Fonda po drugom nivou ATC klasifikacije u prvih devet mjeseci 2009.godine za lijekove koji se upotrebljavaju za dijabetes propisano je i izdato je 115.487 recepata što je uslovilo finansijski izdatak u iznosu od 1.425.544,38 €. Prosječna vrijednost po realizovanom receptu za ovu grupu je iznosila 12.34 €.

Za liječenje komplikacija dijabetesa, koje su česte kod dugogodišnjih dijabetičara, Fond upućuje osiguranike na tretman u hiperbaričnu komoru u Vojnu bolnicu Meljine na osnovu niza medicinskih indikacija a na predlog Konzilijuma za hiperbaričnu komoru Kliničkog centra Crne Gore.

U hiperbaričnu komoru u prvih devet mjeseci 2009.godine je upućeno 450 osiguranika od čega je njih 192 upućeno zbog komplikacija dijabetesa.

Dio prevencije je i obezbjeđivanje aparata za kontrolu šećera djeci do 18 godina kao i trakice i lancete u količini od 100 komada za jedan mjesec koje propisuje izabrani doktor na recept na osnovu predloga pedijatra-subspecijaliste endokrinologa KC CG.


Služba za odnose sa javnošću