3.decembar - Dan osoba sa invaliditetom
 

02.12.2009.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je u cilju bližeg propisivanja načina i postupka  ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih lica, krajem 2006. godine usvojio više pravilnika, među kojima i Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko tehnička pomagala. Ovim pravilnikom utvrđene su indikacije za medicinsko tehnička pomagala (ortopedska pomagala – protetička i ortotička sredstva, očna, slušna i druga pomagala, stomato-protetička pomoć, stomatološki materijali i nadoknade), standardi za materijale od kojih se izrađuju ova pomagala, rokovi korišćenja, kao i uslovi za izradu novih pomagala prije isteka  tih rokova.

Fond je u skladu sa inicijativom predstavnika NVO koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom, kao i na preporuku Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom, izmijenio i dopunio postojeći Pravilnik u 2008. godini. Takodje, Strategija za integraciju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2008-2016 godine, uticala je da Fond da svoj doprinos u domenu zdravstvene zaštite osiguranih lica sa invaliditetom.

U toku priprema izmjena i dopuna Pravilnika aktivno učešće uzelo je više organizacija koje štite interese lica sa invaliditetom, prije svega: Udruženje paraplegičara Crne Gore, Savez slijepih Crne Gore, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju i dr. Ove organizacije su sarađivale sa radnom grupom Fonda dajući svoje sugestije, predloge, dostavljanjem podataka o broju svojih članova i njihovim potrebama za pomagalima, a saradnja će se nastaviti i ubuduće u istom pravcu kako bi Fond ovu vrstu prava pratio na zadovoljavajući način, obzirom da  su upravo lica sa invaliditetom u najvećem broju slučajeva osiguranici koji ostvaruju pravo na medicinsko tehnička pomagala. S tim u vezi, u  potpunosti  su ispoštovani njihovi zahtjevi i na Listu medicinsko tehničkih pomagala uvrštena su pomagala koja su predložili. Prilikom izrade ove Liste korišćena su i iskustva zemalja u okruženju, jer su medicinsko tehnička pomagala povezana sa inovacijama u ovoj oblasti. Tako je Lista medicinsko tehničkih pomagala inovirana sa savremenim protetičkim i ortotičkim sredstvima, novim elektromotornim kolicima, utvrđeno je i pravo na dvoje invalidskih kolica, od kojih su jedna laka (aktivna) kolica. Na njih će imati pravo lica koja su na redovnom ili vanrednom školovanju ili su radno angažovana, uz uslov da upravljaju automobilom, čime im je omogućeno lakše obavljanje njihovih redovnih obaveza. Takođe, na Listi se nalazi i veliki broj rezervnih dijelova za invalidska kolica, kojih do sada nije bilo (gume, naslon za leđa, sjedišta, kočnice, oslonac za ruke, sigurnosni točak i sl.), zatim tri vrste antidekubitus jastuka i dušeka (pneumatski, silikonski i od lateksa) protiv sprečavanja pojava dekubitalnih rana. Tu su i ortopedski krevet na elektromotorni pogon, za lica sa kvadriplegijom, neke vrste urinarnih katetera, pelene idr.

Predlozi predstavnika Saveza slijepih Crne Gore prihvaćeni su u cijelosti, tako da su na listi očnih pomagala uvršćeni:ultrazvučni štap za slijepe, Brajeva pisaća mašina, CD plejer za slijepe ili četvorokanalni reproduktor, kao i govorni softver za slijepa lica koja su na redovnom ili vanrednom školovanju ili su zaposlena, a da im je u sklopu radnog angažovanja neophodna upotreba računara. Isto tako, raspisan je tender za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala, kako bi se obezbijedila kvalitetna i redovna nabavka ortopedskih pomagala i na taj način zaokružio proces od pravne regulative do nabavke pomagala.

Dakle, Fond za zdravstveno osiguranje želio je da omogući osiguranim licima sa invaliditetom da uz pomoć odgovarajućih pomagala olakšaju svakodnevne životne potrebe, kako bi dao svoj doprinos u objektivnom sagledavanju njihovih potreba. Medjutim, lista nije konačna, odnosno nepromijenljiva kategorija. Naprotiv, Fond će nastojati da je u skladu sa svojim mogućnostima dopunjuje i obogaćuje novim i funkcionalnim pomagalima, mada se mora imati u vidu da se u Crnoj Gori za zdravstvenu zaštitu po osiguraniku izdvaja samo 230 eura što je nekoliko puta manje u odnosu na pojedine zemlje iz okruženja .Sam podatak da se npr. u Sloveniji  po tom osnovu izdvaja 1200 eura  govori sam po sebi.

U tom smislu ne mogu se postaviti određeni ciljevi i zadaci, ako ne budu obezbijeđena sredstva za njihovu realizaciju iako postoji velika volja i razumijevanje da se pomogne licima sa invaliditetom.

 Služba za odnose sa javnošću