Javni poziv za pružanje specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih usluga u 2011.godini
 

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  CRNE GORE

 

Na osnovu člana 100 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Sl. list RCG“ broj 39/04), člana 11 Odluke  o mreži zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ br. 52/10) i člana 50 Statuta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list RCG“ broj 70/05), Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

upućuje

JAVNI POZIV

za  dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora za pružanje specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih usluga u 2011. godini

Pozivaju se davaoci zdravstvenih usluga – privatne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove) da dostave ponude za zaključivanje ugovora sa Fondom za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Fond) za pružanje specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih usluga na vremenski period do 31.12.2011. godine, i to:

u Podgorici za:

- 2 specijalističke ambulante iz kardiologije,

- 2 specijalističke ambulante iz oftalmologije,

- 2 specijalističke ambulante iz endokrinologije,

- 2 ambulante fizikalne medicine i rehabilitacije,

- 2 ambulante RTG dijagnostike,

- 2 ambulante za ultrazvučnu dijagnostiku i

-2 specijalističke ambulante za usluge asistiranim reproduktivnim tehnologijama  postupkom vantjelesne oplodnje (za ukupno 100 postupaka),

u Beranama za:

- 1 specijalističku ambulantu iz oftalmologije,

- 1 specijalističku ambulantu iz interne medicine,

u Baru za:

- 1 specijalističku ambulantu iz oftalmologije,

- 1 specijalističku ambulantu iz neurologije,

* * *

Specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge pružaće se osiguranim licima Fonda, u skladu sa:

- Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list RCG“ br. 39/04 i „Sl list CG“ br. 14/10),

- Uredbom o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 79/05),

- Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 69/06),

- Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad („Sl. list RCG“ br. 69/06),

- Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko tehnička pomagala („Sl list RCG“ broj 74/06, „Sl.list CG“ broj 28/08, „Sl.list CG“ broj 46/10),

- Pravilnikom o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu rehabilitaciju („Sl. list RCG“ br. 74/06, „Sl.list CG“ broj 30/10),

- Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje („Sl. list  CG“ br. 28/09),

- Programom zdravstvene zaštite u Crnoj Gori za 2011. godinu

- Cjenovnikom usluga Fonda i

- drugim aktima Fonda i Ministarstva zdravlja.

* * *

Pravo učestvovanja na javnom pozivu imaju zdravstvene ustanove, osnovane i organizovane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti  („Sl. list RCG“ broj 39/04 i 14/10), koje imaju rješenje Ministarstva zdravlja Crne Gore o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme.

Zainteresovane zdravstvene ustanove uz prijavu treba da dostave sljedeće:

I

  1. ovjereni prepis rješenja o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda, 
  2. ovjereni prepis rješenja Ministarstva zdravlja o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme,
  3. dokaz o vrsti i stepenu stručne spreme lica koja će pružati specijalističko-konsultativne i dijagnostičke usluge i odgovarajuće licence Ljekarske komore Crne Gore,
  4. potvrdu o poreskoj registraciji (PIB broj),
  5. uvjerenje nadležne poreske uprave o izmirenim obavezama poreskog obveznika i  obveznika doprinosa za socijalno osiguranje zaključno sa 31.03.2011.godine.

II

U zavisnosti od vrste zdravstvenih usluga za koje se prijavljuju, zainteresovane zdravstvene ustanove su dužne da dostave dokaze:

  1. o broju pruženih usluga iz oblasti specijalističko-konsultativne i dijagnostičke zdravstvene zaštite u prethodnoj godini, po vrstama dijagnostičko-terapeutskih postupaka (broj prvih pregleda, broj ponovnih pregleda i broj ostalih usluga), (obrazac br. 2)
  2. program pružanja zdravstvene zaštite, prema vrstama zdravstvenih usluga za period do 31.12.2011. godine, prema spisku usluga datih u ponudbenoj dokumentaciji, (obrazac br. 3)
  3. o dostupnosti u pružanju specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih zravstvenih usluga osiguranim licima na koje, osigurano lice ne može da čeka duže od 30 dana, (obrazac br.4)
  4. o prihvatanju cijena zdravstvenih usluga prema Cjenovniku Fonda (obrazac br.5)
  5. o informatičkoj podršci koja omogućava evidenciju i fakturisanje pruženih usluga prema potrebama Fonda  (obrazac br. 6)

* * *

Dokumentacija pod I treba da bude dostavljena u originalu ili  ovjerenom prepisu.

Dokumentacija pod II  treba da bude dostavljena na obrascima Fonda u skladu sa datim uputstvom, ovjerena pečatom zdravstvene ustanove i potpisom ovlašćenog lica.

* * *

Odluka o izboru davalaca zdravstvenih usluga sa kojima će se zaključiti ugovor donijeće se na osnovu izvještaja Komisije za procjenu ispunjenosti uslova za zaključivanje ugovora, prema kriterijumima iz Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“, br. 09/11), u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

* * *

Ponudbenu dokumentaciju zainteresovane zdravstvene ustanove mogu preuzeti sa web site-a Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na adresi: www.fzocg.me

Prijavu (obrazac br. 1) sa dokazima pod I i II dostavljaju se lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE

ul. Vaka Đurovića bb  81 000  Podgorica

S naznakom: „Prijava na javni poziv - SKD, ne otvarati“

Rok za dostavljanje prijave je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

Bliže informacije na telefone: 020/404 – 112, 020/125.

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

* * *

Prateće obrasce možete preuzeti ovdje.

Uputstvo za popunjavanje obrazaca možete preuzeti ovdje.

Izvod iz Cjenovnika zdravstvenih usluga u opštim bolnicama možete preuzeti ovdje.


Javni poziv je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda", dana 28.05.2011.godine.