Obavještenje
 

24.06.2014.

S obzirom na ljetnju turističku sezonu i dolazak i boravak većeg broja stranih turista u našu zemlju, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, ovim saopštenjem informiše javnost o uslovima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite stranih turista koji dolaze iz država sa kojima Crna Gora ima u primjeni Sporazum o socijalnom osiguranju.

Osigurana lica iz država u okruženju i drugih država sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu osiguranja, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici  koji koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu ovakvog sporazuma ne plaćaju neposredno naknadu za pružene zdravstvene usluge, već se troškovi zdravstvene zaštite obračunavaju između fondova zdravstvenog osiguranja država ugovornica.

To pravo mogu ostvariti osiguranici iz: Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Austrije, Savezne Republike Njemačke, Češke Republike, Republike Mađarske, Kraljevine Holandije, Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburg, Republike Italije, kao i francuski osiguranici koji su naši državljani na privremenom radu u Republici Francuskoj.

Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, osigurano lice iz jedne od navedenih država, treba da dobije od svoje kase zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta, odgovarajući obrazac odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori.

Osigurano lice je dužno da se po dolasku u Crnu Goru, sa navedenom potvrdom obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka.

Organizaciona jedinica našeg Fonda, na osnovu potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori, izdaje drugu potvrdu (tkz bolesnički list) sa kojom strani osiguranici neposredno ostvaruju zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore.

Ukoliko strani osiguranik ne posjeduje navedenu potvrdu, javne zdravstvene ustanove su dužne da preko nadležne organizacione jedinice Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, zatraže od inostranog fonda zdravstvenog osiguranja naknadno izdavanje i slanje   navedene potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori.

Napominjemo da ukoliko se i naknadnim putem ne obezbijedi potvrda, javne zdravstvene ustanove imaju pravo da izvrše neposrednu naplatu pruženih zdravstvenih usluga od osiguranika.

Osiguranici država SR Njemačke i SR Slovenije umjesto potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori koriste evropsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Osiguranici iz država Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republike Bugarske, Republike Slovačke i Republike Poljske, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu reciprociteta, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici ovih država ne plaćaju naknadu za pružene zdravstvene usluge, već troškovi zdravstvene zaštite padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

Da bi osiguranici navedenih država ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, potrebno je da posjeduju urednu putnu ispravu i zdravstvenu karticu ili neki drugi dokaz da su osigurani u svojoj državi.

Isti su dužni da se sa navedenim ispravama, obrate organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u mjestu gdje treba da im se pruži zdravstvena zaštita, koja će im izdati potvrdu na osnovu koje će neposredno koristiti zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama i drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond za zdravstveno osiguranje ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga  

Osiguranici iz država Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Švedske, Kraljevine Danske i Kraljevine Norveške, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu refundacije, za vrijeme svog turističkog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Osiguranici ovih država pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju na isti način i pod istim uslovima kao i naši osiguranici, s tim što neposredno plaćaju troškove za korišćenje zdravstvenih usluga.

Zdravstvene ustanove su dužne da im izdaju račune, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom na osnovu kojih u svojoj zemlji ostvaruju pravo na refundaciju po nacionalnim propisima.

Takođe je važno napomenuti, da pod istim uslovima i na isti način, osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, tokom turističkog boravka u svim predhodno navedenim državama.

Dakle, osigurana lica iz Crne Gore za vrijeme privremenog boravka sa kojima imamo Sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu.

Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu osigurano lice iz Crne Gore mora od nadležne Područne jedinice-Kancelarije Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivalištva, da dobije odgovarajući obrazac odnosno potvrdu ( potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu)

Za dobijanje pomenute potvrde, neophodno je da se obrati Područnoj jedinici-Kancelariji Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, sa sljedećom  medicinskom dokumentacijom:

Nakon neposrednog pregleda i uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju, ljekarska komisija Fonda daje svoj nalaz i mišljenje.

Ukoliko je nalaz i mišljenje komisije pozitivan, Područna jedinica-Kancelarija Fonda Crne Gore izdaje odgovarajuću potvrdu ( potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ).

Pomenuta potvrda se izdaje:

Kada se tokom privremenog boravka u navedenim državama ukaže potreba za hitnom zdravstvenom zaštitom, naše osigurano lice je dužno da sa navedenom potvrdom obrati nadležnoj inostranoj kasi, u mjestu gdje treba da mu se pruži hitna zdravstvena zaštita.

Kada su u pitanju lica koja dolaze iz država sa kojima Crna Gora nema zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, javne zdravstvene ustanove vrše neposrednu naplatu pruženih zdravstvenih usluga po važećem cjenovniku.        

       * * *        

Lica koja se nalaze u Republici Srbiji radi školovanja i studiranja

Sporazumom o socijalnom osiguranju zaključenom između Crne Gore i Republike Srbije predviđen je poseban obrazac MNE/SRB 111B (stara oznaka RCG/RS 111B), odnosno Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica iz Crne Gore koja se nalaze u Srbiji radi školovanja i studiranja.

Za dobijanje navedenog obrasca, neophodno je da se obrate Područnoj jedinici-kancelariji Fonda Crne Gore, sa potvrdom o redovnom studiranju odnosno školovanju u Republici Srbiji i potvrdom izabranog ljekara, da lice ne boluje od hroničnih i akutnih oboljenja.

Navedena potvrda MNE/SRB 111B se izdaje na vremenski period od jedne školske godine.

Potvrda se predaje odnosno dostavlja, filijali Fonda Srbije u mjestu boravka odnosno studiranja.

* * *

Diplomate, zaposleni i  konzularni predstavnici Crne Gore u državama sa kojima imamo sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja

Diplomatama, zaposlenim  i konzularnim predstavnicima Crne Gore u državama sa kojima imamo sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja,  potvrda se izdaje na vremenski period koji se podudara sa periodom njihovog imenovanja.

 

 

                                                                           Služba za odnose sa javnošću