Saopštenje
 

20.03.2015.

Od početka implementacije projekta “Sa receptom i u privatne apoteke”, u Fond za zdravstveno osiguranje pristižu primjedbe i pritužbe osiguranika i to iz razloga što u pojedinim privatnim apotekama ne mogu podići lijek na recept, ali da isti mogu nabaviti za novac. Takođe, jedan dio pritužbi se odnosi na to da lijek nije moguće podići uz uredno propisan recept, jer ga apoteke nemaju u svom asortimanu.

Imajući u vidu navedeno, Fond je u više navrata usmenim putem i korespodencijom putem e–mail-a, obavještavao privatne apoteke da se u svom radu moraju ponašati shodno odredbama Ugovora koji su potpisali sa Fondom, koji precizira prava i obaveze ugovorenih strana.

Tako je članom 2. ovog ugovora utvrđeno da je apoteka u obavezi da, u ugovornom periodu, obezbjeđuje cjelokupan asortiman ljekova, radi redovnog i kontinuiranog snabdijevanja osiguranih lica ljekovima. Dosadašnjom analizom izdavanja ljekova na recept u privatnim apotekama, utvrdili smo da pojedine apoteke većinom izdaju ljekove niže vrijednosti, kako bi kroz uslugu koja je definisala ugovorom, ostvarili veću dobit, a izbjegavaju izdavanje ljekova veće vrijednosti, čime direktno krše pomenuti član ugovora.

Važno je istaći da našim osiguranicima u privatnim apotekama moraju izdati lijek propisan na receptu koji je predmet ugovora, ukoliko ga imaju, ili ponuditi lijek istog hemijskog sastava, a ne smiju ga prodati, a što je saglasno članu 6. istog ugovora gdje, farmaceut samo može izdati lijek istog sastava, a ne može izdavati lijek sličnog sastava, ukoliko apoteka nema propisani lijek.

Nepridržavanje odredaba iz ugovora, predstavlja povredu ugovorenih obaveza, definisanih članom 24. Posebno opominjemo za situaciju kada farmaceut upućuje osigurano lice da o svom trošku nabavi lijek za koji ima uredno propisan recept, a koji je apoteka u obavezi da obezbijedi u skladu sa ovim ugovorom.

Osim ovog javnog upozorenja privatnim apotekama da je neophodno da poštuju odredbe Ugovora koji su potpisali sa Fondom, u cilju nastavka dalje saradnje, apelujemo na građane da i dalje sve svoje primjedbe prijave Fondu za zdravstveno osiguranje, na mail kontakt@rfzcg.co.me i na brojeve telefona načelnika naših filijala.