јавне набавке

У служби за јавне набавке, врши се скуп послова и активности које спроводи законом наручилац, у складу са ради набавке робе, вршења услуга или извођења радова, за које су обезбијеђена средства, без обзира да ли робе, услуге или радови имају јавну намјену.

Послови јавних набавки су:

 • планирање и организовање рада службе и сарадње са осталим организационим јединицама 
 • припремање годишњег плана активности из дјелокруга рада службе 
 • припремање годишњег извјештаја о раду из свог дјелокруга рада
 • спровођење поступкаа јавних набавки за набавку потребних роба, радова и услуга
 • припрема и израду документационе основе за спровођење поступка јавних набавки
 • припрема, израду и објављивање плана јавних набавки Фонда, у сарадњи са осталим организационим јединицама
 • израду уговора по спроведеним поступцима јавних набавки и праћење реализације закључених уговора
 • вођење евиденције спроведених законом поступака јавних набавки и закључених уговора о јавним набавкама, у складу са
 • израду и достављање извјештаја о спроведеним поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама
 • чување документације настале у поступцима јавних набавки и уговарању
 • остваривање сарадње са надлежним државним органима из области јавних набавки
 • предлагање мјера за унапређење рада службе
 • извршавање осталих задатака из дјелокруга рада службе

Активности јавних набавки су и пружање техничке и стручне подршке и савета у припреми и спровођењу поступка јавних набавки у своје име или у име и за рачун одређеног наручиоца, а све то поштујући начела економичности, ефикасности, ефективности, транспарентности, равноправности, пропорционалности, забране дискриминације , заштите животне средине и социјалног и радног права.