најновије вијести

Директор Фонда за здравствено осигурање Црне Горе др Вук Кадић и његови сарадници посјетили…
Представници Фонда за здравствено осигурање Црне Горе, Института за јавно здравље и Дома здравља…
Представници ФОЗЦГ посјетили су Канцеларију за здравствено осигурање (Канцелар здравотнихо појиштени) и Министарство здравља…

Најчешћа питања

БОЛОВАЊА – КАКО ПРОДУЖИТИ БОЛОВАЊЕ?

Потребна документација за продужење привремене спријечености за рад (боловања) :

 • Послије 30 дана боловања које утврди изабрани доктор, осигураник се упућује на првостепену љекарску комисију на даљу процјену потребе за боловањем (упут се издаје најраније 3 дана прије истека 30. дана, а најкасније 30. дана боловања које је утврдио изабрани доктор
 • Фонду се доставља упут изабраног доктора и одговарајућа медицинска документација (извјештај љекара специјалисте са предлогом за боловање, отпусна листа, дијагностички извјештаји и др.)
 • За његу дјетета до 18 година, уз упут треба доставити извјештај конзилијум педијатара за дијете са тешким оштећењем здравственог стања, оштећења можданих структура, малигне болести или другог тешког погоршања здравственог стања ђетета
 • За боловање због пратње дјетета за вријеме лијечења у здравственој установи, уз упут треба доставити потврду здравствене установе да је дијете на лијечењу

ПОВРАТАК НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧНОСТИ ЗА РАД:

Потребна документација за рефундацију исплаћене зараде за вријеме боловања:

Послодавци:

 • Захтијев за повраћај накнаде зараде исплаћене за вријеме привремене спријечености за рад. Преузмите образац овдје
 • Извештаји за обрачун накнаде зараде за вријеме привремене спријечености за рад (дознаке) за мјесеце у којима је осигураник био на боловању
 • Платни спискови за мјесеце у којима је запослени био на боловању
 • Увјерење за утврђивање основице за обрачун накнаде зараде. Преузмите образац овдје
 • Увјерење пореског органа о измиреним пореским и непореским обавезама за период за који се подноси захтев за повраћај исплаћене зараде
 • Потврда о исплаћеној накнади зараде. Преузмите образац овдје
 • ИОППД образац
 • Извод из банке на дан исплате зараде, као доказ да је зарада исплаћена

Предузетници:

 • Захтјев за повраћај исплаћене накнаде зараде за вријеме спријечености за рад. Преузмите образац овдје
 • Извештаји за обрачун накнаде зараде за вријеме привремене спријечености за рад (дознаке) за мјесеце у којима је осигураник био на боловању
 • Рјешење о регистрацији надлежног органа
 • Потврда пореског органа о висини основице на коју су плаћене пореске и непореске обавезе за последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је наступила привремена спријеченост за рад
 • Извод пословне банке о исплаћеној накнади зараде за коју се подноси захтјев за повраћај.

ПУТНИ ТРОШКОВИ

Потребна документација за рефундацију путних трошкова на територији Црне Горе:

 • Захтјев преузмите овдје
 • Потврда о потреби путовања коју издаје изабрани љекар уз упутницу за пружање здравствених услуга (по основу ретроактивног - накнадног лијечења, путни трошкови се не могу обрачунати на издатим потврдама), овјерену од здравствене установе у коју је осигураник је упућен
 • Копија медицинске исправе о пруженој услузи (налаз љекара специјалисте или извештај конзилијума љекара или отпусна листа и сл.), са датумом издавања који се поклапа са датумом на овјереној потврди о потреби путовања

ВЕРИФИКАЦИЈА ЛИЧНИХ КАРАТА

ЛИЧНА КАРТА КАО ЗДРАВСТВЕНА КЊИЖИЦА

Осигураници чије су личне карте издате после 30. марта 2020. године имају могућност коришћења личне карте као здравствене књижице, овјером у Фонду здравственог осигурања.

Потребна документација за овјеру личне карте у здравственој књижици:

 • нова лична карта
 • образац МУП-а који садржи ПИН и ПУК

ПОМАГАЛА

ПРАВО НА МЕДИЦИНСКО-ТЕХНИЧКА ПОМАГАЛА

Право на медицинско-техничка помагала са Листе медицинско-техничких помагала која се издају на терет средстава Фонда остварује се преузимањем помагала од добављача са којима је Фонд закључио уговор о набавци помагала. (списак добављача на сајту) Помоћ се преузима на основу потврде о одобреној набавци помагала коју издаје подручна јединица/филијала Фонда код које је осигураник пријављен на здравствено осигурање. Потврда за издавање потрошног материјала за инсулинску пумпу издаје се у филијали у Подгорици, за сва осигурана лица у Црној Гори.

За издавање потврде о одобравању помагала осигурано лице подноси:

 • Предлог за набавку помагала издат од љекара специјалисте односно конзилијума љекара
 • Медицински извјештај о индикованости за коришћење помагала, издат од љекара специјалисте односно конзилијума љекара, евентуално отпуштена листа и сл. – копије

РЕФУНДАЦИЈА

РЕФУНДАЦИЈА НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗА ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД

Потребна документација за рефундацију исплаћене зараде за вријеме боловања:

Послодавци:

 • Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време привремене спријечености за рад (образац са сајта)
 • Извештаји за обрачун накнаде зараде за вријеме привремене спријечености за рад (дознаке) за мјесеце у којима је осигураник био на боловању
 • Платни спискови за мјесеце у којима је запослени био на боловању
 • Потврда за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде (образац са сајта)
 • Увјерење пореског органа о уплаћеним пореским и непореским обавезама за период за који
 • се подноси захтев за рефундацију исплаћене накнаде зараде
 • Потврда о исплаћеној накнади зараде (образац са сајта)
 • ИОППД образац
 • Извод из банке на дан исплате зараде, као доказ да је зарада исплаћена

Предузетници:

 • Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време спријечености за рад (образац са сајта)
 • Извештаји за обрачун накнаде зараде за вријеме привремене спријечености за рад (дознаке) за мјесеце у којима је осигураник био на боловању
 • Рјешење о регистрацији надлежног органа
 • Потврда пореског органа о висини основице на коју су плаћене пореске и непореске обавезе за последња три мјесеца која претходе мјесецу у коме је наступила привремена спријеченост за рад
 • извод пословне банке о исплаћеној накнади зараде за коју се подноси захтев за рефундацију

ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ КУПЉЕНИХ ЉЕКОВА И ДР.

Потребна документација за накнаду трошкова купљених љекова на рецепт, ампулиране
терапије или медицинско-техничких помагала која се издају на основу рецепта изабраног
доктора

Захтјев за накнаду трошкова на име куповине лијека са основне листе љекова које је осигурано
лице није могло да обезбеди код даваоца услуга са којим Фонд има закључен
уговор, осигурано лице подноси надлежној подручној јединици/филијали Фонда захтјев. Образац преузмите овдје

Уз захтјев за накнаду трошкова осигурано лице прилаже:

 • Копију медицинске документације којом се доказује да је предложено прописивање лијека (извјештај изабраног доктора, извјештај доктора специјалисте, извјештај конзилијујма доктора, отпуштену листу и др.)
 • Рецепт, односно налог за ињекције као доказ да је прописана доза лека примљена (код амбулантног лечења)
 • Рачун о куповини лијека са фискалним блоком
 • Потврду здравствене установе у којој је пацијент примио лијек да истог није било у периоду куповине лијека, када је у питању ампулирана терапија која се примјењује у дому здравља.
 • Потврду ЗУ апотеке Црне Горе ,,Монтефарм'' да лијека није било у апотекама у вријеме куповине лијека
 • Потврду болничке апотеке, када је у питању ампулирана терапија која се примењује у болници, да терапија није била за време болничког лечења

ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ОБАВЕНИХ У ПЗУ

Потребна документација за накнаду трошкова пружених здравствених услуга у ПЗУ, које осигурано лице није могло да се обави у здравственим установама са којима Фонд има закључен уговор о пружању услуга (обављене лабораторијске анализе, дијагностичке услуге и сл.)

Уз захтјев за накнаду трошкова осигурано лице (образац захтјева у филијали) и (преузимање са сајта) прилаже:

 • Копију извјештаја љекара специјалисте који је предложио које анализе треба урадити (уколико се ради о специјалисти гинеколога довољан је само пут изабраног гинеколога)
 • Упутите изабраног доктора (уколико је задржан у КБЦ-у због других анализа, доноси копију анализе резултата из КБЦ-а)
 • Потврду здравствене установе у којој је осигураник упутио изабрани доктор да се анализа не може урадити
 • Оригинални рачун приватне здравствене установе где је анализа одрађена
 • Копију резултата анализе од приватне здравствене установе

ОБРАСЦИ

ПРИЈАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

Преузмите образац овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПУЋИВАЊЕ НА ЛИЈЕЧЕЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Преузмите образац овдје

Исти образац се подноси подручној филијали и Централи Фонда.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД (БОЛОВАЊА)

Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време привремене спријечености за рад, преузмите овдје

Потврду за утврђивање основа за обрачун накнаде зараде, преузмите овдје

Образац потврде о исплаћеној накнади зараде, преузмите овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ ЗА РАД (БОЛОВАЊА) – ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Захтјев за рефундацију исплаћене накнаде зараде за време привремене спријечености за рад, преузмите овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАКНАДУ ПУТНИХ ТРОШКОВА НАКОН ЛИЈЕЧЕЊА У ИНОСТТРАНСТВУ

Образац за потребну документацију преузмите овдје

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА КУПЉЕНИХ ЉЕКОВА НА РЕЦЕПТ ИЛИ АМПУЛИРАНЕ ТЕРАПИЈЕ

Потребну документацију установи за накнаду трошкова обављених лабораторијских анализа у ПЗУ (приватној здравственој), преузмите овдје

Потребну документацију за остваривање права на љекове са Листе љекова које одобрава Комисија за љекове Фонда, преузмите овдје

КОРИСНИ ЛИНКОВИ