najnovije vijesti

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore dr Vuk Kadić i njegovi saradnici posjetili…
datum 17.07.2024
Pročitaj više
Predstavnici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Instituta za javno zdravlje i Doma zdravlja…
datum 30.05.2024
Pročitaj više
Predstavnici FOZCG posjetili su Kancelariju za zdravstveno osiguranje (Kancelář zdravotního pojištění) i Ministarstvo zdravlja…
datum 17.05.2024
Pročitaj više

Najčešća pitanja

BOLOVANJA – KAKO PRODUŽITI BOLOVANJE?

Potrebna dokumentacija za produženje privremene spriječenosti za rad (bolovanja) :

 • Poslije 30 dana bolovanja koje utvrdi izabrani doktor, osiguranik se upućuje na prvostepenu ljekarsku komisiju na dalju procjenu potrebe za bolovanjem (uput se izdaje najranije 3 dana prije isteka 30. dana, a najkasnije 30. dana bolovanja koje je utvrdio izabrani doktor
 • Fondu se dostavlja uput izabranog doktora i odgovarajuća medicinska dokumentacija (izvještaj ljekara specijaliste sa predlogom za bolovanje, otpusna lista, dijagnostički izvještaji i dr.)
 • Za njegu djeteta do 18 godina, uz uput treba dostaviti izvještaj konzilijum pedijatara za dijete sa teškim oštećenjem zdravstvenog stanja, oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta
 • Za bolovanje zbog pratnje djeteta za vrijeme liječenja u zdravstvenoj ustanovi, uz uput treba dostaviti potvrdu zdravstvene ustanove da je dijete na liječenju

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJECENOSTI ZA RAD:

Potrebna dokumentacija za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme bolovanja:

Poslodavci:

 • Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Obrazac preuzmite ovdje
 • Izvještaji za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) za mjesece u kojima je osiguranik bio na bolovanju
 • Platne liste za mjesece u kojima je zaposleni bio na bolovanju
 • Potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade. Obrazac preuzmite ovdje
 • Uvjerenje poreskog organa o uplaćenim poreskim i neporeskim obavezama za period za koji se podnosi zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade
 • Potvrda o isplaćenoj naknadi zarade. Obrazac preuzmite ovdje
 • IOPPD obrazac
 • Izvod iz banke na dan isplate zarade, kao dokaz da je isplaćena zarada

Preduzetnici:

 • Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme spriječenosti za rad. Obrazac preuzmite ovdje
 • Izvještaji za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) za mjesece u kojima je osiguranik bio na bolovanju
 • Rješenje o registraciji od nadležnog organa
 • Potvrda poreskog organa o visini osnovice na koju su plaćene poreske i neporeske obaveze za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad
 • izvod poslovne banke o isplaćenoj naknadi zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju.

PUTNI TROŠKOVI

Potrebna dokumentacija za naknadu putnih troškova na teritoriji Crne Gore:

 • Zahtjev preuzmite ovdje
 • Potvrda o potrebi putovanja koju izdaje izabrani doktor uz uputnicu za pružanje zdravstvene usluge (na osnovu retroaktivno – naknadno po obavljenom liječenju, izdate potvrde ne mogu se obračunati putni troškovi), ovjerena u zdravstvenoj ustanovi u koju je osiguranik upućen
 • Kopija medicinskog dokumenta o pruženoj usluzi (izvještaj ljekara specijaliste ili izvještaj konzilijuma ljekara ili otpusna lista i dr.), sa datumom izdavanja koji se poklapa sa datumom na ovjerenoj potvrdi o potrebi putovanja

VERIFIKACIJA LIČNIH KARATA

LIČNA KARTA U SVOJSTVU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Osiguranici kojima su lične karte izdate poslije 30. marta 2020. godine, imaju mogućnost da koriste ličnu kartu kao zdravstvenu knjižicu, verifikacijom u Fondu za zdravstveno osiguranje.

Potrebna dokumentacija za verifikaciju lične karte u zdravstvenu knjižicu:

 • nova lična karta
 • obrazac iz MUP-a koji sadrži PIN i PUK

POMAGALA

PRAVO NA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala sa Liste medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava Fonda, ostvaruje se preuzimanjem pomagala kod isporučioca sa kojima Fond ima zaključen ugovor o isporuci pomagala. (spisak isporučilaca na sajtu) Pomagalo se preuzima na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala koju izdaje područna jedinica/filijala Fonda u kojoj je osiguranik prijavljen na zdravstveno osiguranje. Potvrda za izdavanje potrošnog materijala za insulinsku pumpu izdaje se u filijali u Podgorici, za sva osigurana lica Crne Gore.

Za izdavanje potvrde o odobravanju pomagala osigurano lice podnosi:

 • Predlog za nabavku pomagala izdat od ljekara specijaliste odnosno konzilijuma ljekara
 • Medicinski izvještaj o indikovanosti za korišćenje pomagala, izdat od ljekara specijaliste odnosno konzilijuma ljekara, eventualno otpusna lista i sl. – kopije

REFUNDACIJA

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD

Potrebna dokumentacija za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme bolovanja:

Poslodavci:

 • Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (obrazac sa sajta)
 • Izvještaji za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) za mjesece u kojima je osiguranik bio na bolovanju
 • Platne liste za mjesece u kojima je zaposleni bio na bolovanju
 • Potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade (obrazac sa sajta)
 • Uvjerenje poreskog organa o uplaćenim poreskim i neporeskim obavezama za period za koji
 • se podnosi zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade
 • Potvrda o isplaćenoj naknadi zarade (obrazac sa sajta)
 • IOPPD obrazac
 • Izvod iz banke na dan isplate zarade, kao dokaz da je isplaćena zarada

Preduzetnici:

 • Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme spriječenosti za rad (obrazac sa sajta)
 • Izvještaji za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) za mjesece u kojima je osiguranik bio na bolovanju
 • Rješenje o registraciji od nadležnog organa
 • Potvrda poreskog organa o visini osnovice na koju su plaćene poreske i neporeske obaveze za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad
 • izvod poslovne banke o isplaćenoj naknadi zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju

PRAVO NA REFUNDACIJU KUPLJENIH LJEKOVA I DR.

Potrebna dokumentacija za naknadu troškova kupljenih ljekova na recept, ampulirane
terapije ili medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na osnovu recepta izabranog
doktora

Zahtjev za naknadu troškova na ime kupovine lijeka sa osnovne liste ljekova koje osigurano
lice nije moglo obezbijediti kod davaoca zdravstvenih usluga sa kojim Fond ima zaključen
ugovor, osigurano lice podnosi nadležnoj područnoj jedinici/ filijali Fonda zahtjev. Obrazac preuzmite ovdje

Uz zahtjev za naknadu troškova osigurano lice prilaže:

 • Kopiju medicinske dokumentacije kojom se dokazuje da je predloženo propisivanje lijeka (izvještaj izabranog doktora, izvještaj doktora specijaliste, izvještaj konzilijujma doktora, otpusnu listu i dr.)
 • Recept, odnosno nalog za injekcije kao dokaz da je propisana doza lijeka primljena (kod ambulantnog liječenja)
 • Račun o kupovini lijeka sa fiskalnim blokom
 • Potvrdu zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent primio lijek da istog nije bilo u periodu kupovine lijeka, kada je u pitanju ampulirana terapija koja se primjenjuje u domu zdravlja
 • Potvrdu ZU apoteke Crne Gore ,,Montefarm’’ da lijeka nije bilo u apotekama u vrijeme kupovine lijeka
 • Potvrdu bolničke apoteke, kada je u pitanju ampulirana terapija koja se primjenjuje u bolnici, da terapije nije bilo za vrijeme bolničkog liječenja

PRAVO NA REFUNDACIJU ZDRAVSTVENIH USLUGA OBAVENIH U PZU

Potrebna dokumentacija za naknadu troškova pruženih zdravstvenih usluga u PZU, koje osigurano lice nije moglo da obavi u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju usluga (obavljene laboratorijske analize, dijagnostiče usluge i sl.)

Uz zahtjev za naknadu troškova osigurano lice (obrazac zahtjeva u filijali) i (preuzimanje sa sajta) prilaže:

 • Kopiju izvještaja ljekara specijaliste koji je predložio koje analize treba uraditi (ukoliko se radi o specijalisti ginekologu dovoljan je samo uput izabranog ginekologa)
 • Uput izabranog doktora (ukoliko je isti zadržan u KBC-u zbog drugih analiza, donijeti kopiju rezultata analiza iz KBC-a)
 • Potvrdu zdravstvene ustanove u koju je osiguranika uputio izabrani doktor da se analiza ne može uraditi
 • Original račun privatne zdravstvene ustanove gdje je analiza odrađena
 • Kopiju rezultata analiza od privatne zdravstvene ustanove

OBRASCI

PRIJAVA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Preuzmite obrazac ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPUĆIVANJE NA LIJEČENJE U INOSTRANSTVO

Preuzmite obrazac ovdje

Isti obrazac se podnosi područnoj filijali i Centrali Fonda.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REFUNDACIJU PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA)

Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, preuzmite ovdje

Potvrdu za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade, preuzmite ovdje

Obrazac potvrde o isplaćenoj naknadi zarade, preuzmite ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA REFUNDACIJU PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD (BOLOVANJA) – ZA PREDUZETNIKE

Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, preuzmite ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA NAKON LIJEČENJA U INOSTRANSTVU

Obrazac za potrebnu dokumentaciju preuzmite ovdje

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NAKNADU TROŠKOVA KUPLJENIH LJEKOVA NA RECEPT ILI AMPULIRANE TERAPIJE

Potrebnu dokumentaciju za naknadu troškova obavljenih laboratorijskih analiza u PZU (privatnoj zdravstvenoj ustanovi), preuzmite ovdje

Potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na ljekove sa Liste ljekova koje odobrava Komisija za ljekove Fonda, preuzmite ovdje

KORISNI LINKOVI