Osiguranici i osigurana lica Fonda

UPUTSTVO O OSTVARIVANJU PRAVA NA MEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU

OSIGURANICI

Osiguranici Fonda mogu biti crnogorski državljani sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranci sa odobrenim stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, koji su:

 • zaposlena lica, u skladu sa zakonom
 • preduzetnici i lica koja obavljaju samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje
 • lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i druge poslove po posebnom ugovoru o radu, u skladu sa zakonom
 • nezaposlena lica na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koja ostvaruju novčanu naknadu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje
 • korisnici penzija po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • borci, vojni invalidi, civilni invalidi rata, članovi njihovih porodica i korisnici prava na novčanu naknadu materijalnog obezbjeđenja boraca, ako nijesu osigurani po drugom osnovu
 • korisnici socijalno-zaštitnih prava, u skladu sa posebnim propisima, ako nijesu osigurani po drugom osnovu
 • poljoprivrednici i lica koja su vlasnici poljoprivrednog zemljišta
 • vjerski službenici
 • lica koja su u pritvoru, na izdržavanju kazne zatvora, kao i lica kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana, koji nijesu osigurani ni po jednom osnovu iz tač. 1 do 9 ovog stava.

Pored navedenih osiguranika, status osiguranika stiču i crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Crnoj Gori i stranci sa odobrenim stalnim boravkom u Crnoj Gori, ukoliko nijesu osigurani ni po jednom osnovu (tač. 1 do 10), kao i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom koja je odobrena u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodna i privremena zaštita stranaca.

Ovim licima status osiguranika utvrđuje Fond na osnovu zahtjeva i ličnog identifikacionog dokumenta lica za koje se podnosi zahtjev.

Osiguranik, u smislu ovog zakona, ne može da bude lice koje ima status osiguranika u drugoj državi, ukoliko međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drukčije utvrđeno.

Državljani zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ostvaruju zdravstvenu zaštitu u obimu koji je utvrđen tim ugovorom

ČLANOVI PORODICE OSIGURANIKA – OSIGURANA LICA

Status osiguranog lica stiču članovi porodice osiguranika pod uslovom da nijesu osigurani po drugom osnovu, da imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Crnoj Gori i da nemaju status osiguranog lica u drugoj državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Članovima porodice, u smislu ovog zakona, smatraju se:

 • članovi uže porodice: bračni ili vanbračni supružnik, partner u zajednici života lica istog pola, djeca rođena u braku ili van braka, pastorčad, usvojena djeca, kao i djeca bez roditeljskog staranja ako ih osiguranik izdržava, u skladu sa zakonom
 • članovi šire porodice: roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojilac), baba, djed, unučad, braća i sestre, ako su trajno i potpuno nesposobni za rad u smislu posebnih propisa i ako ih osiguranik izdržava.

Status osiguranog lica mogu steći i članovi porodice iz stava 2 tačka 1 ovog člana koji imaju dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice ili radi školovanja u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da nemaju status osiguranog lica u drugoj državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Prava iz zdravstvenog osiguranja, kao član porodice, zadržava razvedeni bračni supružnik, odnosno vanbračni supružnik kome je prestala vanbračna zajednica, ako:

 • je sudskom odlukom stekao pravo na izdržavanje, dok traje izdržavanje
 • je u vrijeme razvoda braka, odnosno prestanka vanbračne zajednice bio potpuno i trajno nesposoban za rad, u skladu sa posebnim propisima
 •  su mu sudskom odlukom povjerena djeca na čuvanje i vaspitanje, dok djeca imaju pravo na izdržavanje

Prava iz zdravstvenog osiguranja, kao član porodice, zadržava partner kome je prestala zajednica života sa licem istog pola, usljed raskida partnerstva, ako je:

 • sudskom odlukom stekao pravo na izdržavanje, dok traje izdržavanje
 •  u vrijeme raskida partnerstva bio potpuno i trajno nesposoban za rad, u skladu sa posebnim propisima.

Prijava na zdravstveno osiguranje:

– Za prijavu lica koja su državljani Crne Gore ili stranci sa stalnim boravkom, a koji nemaju drugi osnov osiguranja, treba popuniti zahtjev u filijali (zahtjev za upis u evidenciju osiguranika fonda) (omogućiti preuzimanje zahtjeva sa sajta) i priložiti kopiju lične karte

– Za strane državljane koji se prvi put prijavljuju na zdravstveno osiguranje, treba priložiti dokaz o odjavi sa zdravstvenog osiguranja iz države iz koje se dolazi i dozvolu za privremeni boravak u Crnoj Gori

– Za upis u evidenciju člana porodice osiguranika, potrebno je popuniti zahtjev i dostaviti:
– za dijete: izvod iz matične knjige rođenih
– za bračnog supružnika, izvod iz matične knjige vjenčanih
– za vanbračnog supružnika, izjava ovjerena od notara o postojanju vanbračne zajednice
– za partnera u zajednici života lica istog pola, odgovarajući dokaz o postojanju zajednice
– za izdavanje zdravstvene knjižice zbog gubitka prethodno izdate, donijeti obrazac zdravstvene knjižice i ličnu kartu – matični broj na uvid

LIČNA KARTA U SVOJSTVU ZDRAVSTVENE KNJIŽICE

Osiguranici kojima su lične karte izdate  poslije 30. marta 2020. godine, imaju mogućnost da koriste ličnu kartu kao zdravstvenu knjižicu, verifikacijom u Fondu za zdravstveno osiguranje.

Potrebna dokumentacija za verifikaciju lične karte u zdravstvenu knjižicu:

 • nova lična karta
 • obrazac iz MUP-a koji sadrži PIN i PUK;

PRAVO NA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA PRIMARNOM NIVOU – IZABRANI STOMATOLOG

Pravo na izbor stomatologa:

 • djeca do 18 godina života, učenici do kraja srednjoškolskog obrazovanja, studenti najkasnije do navršenih 26 godina života, 
 • lica starijih od 65 godina života, 
 • žena u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja, 
 • lica sa invaliditetom koja imaju oštećenja mišića i neuromišićne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autizam, psihoze, epilepsiju; 

Izbor stomatologa – potrebna dokumentacija:

 • Za djecu do 18 godina,  zdravstvena knjižica odnosno JMB,
 • Za lica starija od 65 godina, zdravstvena knjižica ili lična karta,
 • Za studente do 26 godina, zdravstvena knjižica (lična karta) i potvrda o studiranju za tekuću studentsku godinu
 • Za trudnice, zdravstvena knjižica i izvještaj ginekologa sa terminom porođaja
 • Za porodilje, zdravstvena knjižica, otpusna lista ili izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče
 • Za lica sa posebnim potrebama odnosno oboljenjima, izvještaj specijaliste sa odgovarajućom dijagnozom koja je propisana Zakonom

PRAVO NA UPUĆIVANJE NA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU

Ostvarivanje prava na upućivanje na liječenje u inostranstvo osiguranih lica FZOCG, regulisano je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju (“Sl. list CG” broj 145/21) i Pravilnikom o načinu i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje van Crne Gore (“Sl. list CG” broj 57/17) (prikačiti tekst Pravilnika)

Osiguranom licu se može odobriti liječenje u inostranstvu, u okviru utvrđenog obima prava na zdravstvenu zaštitu, ukoliko postoji mogućnost uspješnog liečenja, odnosno izliječenja oboljenja, stanja ili povrede.

Pod liječenjem u inostranstvu podrazumijevaju se specijalisitčki pregledi, dijagnostičke procerdure, ambulantno-polikliničko I bolničko liječenje, pretraživanje međunarodnih registara organa I ktiva, transplantacija organa I tkiva, slanje uzoraka tkiva i genetskog matrijala na analizu, ukoliko se ne mogu obezbijediti u Crnoj Gori.

Upućivanje na liječenje u inostranstvu se pokreće po zahtjevu osiguranog lica ili zdravstvene ustanove u kojoj je osigurano lice liječeno.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva (omogućiti da se obrazac može preuzeti) područnoj jedinici/Filijali Fonda, ukoliko se liječenje predlaže u zdravstvenu ustanovu R. Srbije sa kojom Fond ima zaključen ugovor o pružanju usluga ili ukoliko se liječenje predlaže u državu sa kojom Crna Gora ima međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju koji predviđa mogućnost upućivanja naših osiguranika na liječenje na osnovu Obrasca iz međudržavnog sporazuma (Hrvatska, Italija i Austrija), osim za transplantacije organa, kada se zahtjev podnosi službi Centrale Fonda u Podgorici.

Zahtjev se podnosi Centrali Fonda, kada se liječenje predlaže u inostrane ustanove R. Srbije sa kojima Fond nema zaključen ugovor, u zdravstvene ustanove R. Turske sa kojima Fond ima zaključen ugovor o  pružanju usluga (Acibadem i LIV Hospital), druge inostrane ustanove sa kojima Fond ima zaključen ugovor (Italija, Njemačka), kao i druge inostrane ustanove (koje su predložene od strane konzilijuma ljekara KCCG) sa kojima nema zaključenog ugovora.

Uz zahtjev za upućivanje na liječenje u inostranstvo podnosi se predlog stručnog konzilijuma odgovarajuće specijalnosti KCCG i predlog konzilijuma za upućivanje na liječenje u inostranstvu (za djecu konzilijum Instituta za bolesti djece, za odrasle konzilijum formiran u KCCG), kao i odgovarajuća medicinska dokumentacija o sprovedenom liječenju prije upućivanja.

Zahtjev osiguranog lica i priloženu medicinsku dokumentaciju razmatraju: Prvostepena ljekarska komisija u područnoj jedinici/filijali, odnosno  Komisija za liječenje u inostranstvu u Centrali fonda.

Na osnovu nalaza i mišljenja Komisije kojim se odobrava upućivanje, osiguraniku se izdaje uputnica za liječenje odnosno, rješenje o upućivanju.

Osiguranik je u obavezi da otputuje na liječenje u roku od 90 dana od dana izdavanja uputnice odnosno rješenja o upućivanju, u suprotnom, treba da pokrene novi postupak za upućivanje na liječenje u inostranstvo.

Osigurano lice u obavezi je da po završenom liječenju u roku od 15 dana po povratku sa liječenja, podnese Izvještaj o obavljenom liječenju Centrali fonda ili područnoj jedinici ( u zavisnosti od toga gdje je podnijet zahtjev za upućivanje), sa računskom i medicinskom dokumentacijom ( otpusna lista ili izvještaj nadležnog doktora, original računi za prevoz, bordnig kuponi, origial računi za plaćenu zdravstvenu uslugu, lijekove ….)

Izvještaj o obavljenom liječenju se podnosi na obrascu izvještaja (omogućiti preuzimanje obrasca)

Osigurano lice koje je liječeno u inostranoj zdravstvenoj ustanovi, a koje nije upućeno na liječenje u skladu sa naprijed navedenim pravilnikom i opisanom procedurom, nema pravo na naknadu troškova liječenja iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPUĆIVANJE NA LIJEČENJE U INOSTRANSTVO

Osiguranik zahtjev za upućivanje podnosi područnoj jedinici/filijali

 • kada se predlaže upućivanje u zdravstvene ustanove Republike Srbije sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju usluga (spisak ugovora sa R. Srbijom na sajtu) i zdravstvene ustanove država sa kojima Crna Gora ima mogućnost upućivanja po obrascu iz međudržavnog sporazuma (Hrvatska, Italija i Austrija), osim za transplantaciju organa;

Uz zahtjev se prilaže: 

 • konzilijarni izvještaj ljekara sa klinike KCCG na kojoj je osiguranik liječen
 • konzilijarni izvještaj Konzilijuma za liječenje u inostranstvu KCCG
 • druga medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju osiguranika

Osiguranik zahtjev za upućivanje podnosi Centrali Fonda u Podgorici:

 • kada se predlaže upućivanje u inostrane zdravstvene ustanove sa kojima Fond nema zaključen ugovor i u inostrane zdravstvene ustanove sa kojima ima zaključen ugovor (Turska – Acibadem i LIV u Istanbulu, Njemačka – Klinika u Flensburgu, Italija – Klinika San Donato u Milanu);

Uz zahtjev se prilaže:

 • konzilijarni izvještaj ljekara sa klinike KCCG na kojoj je osiguranik liječen
 • konzilijarni izvještaj Konzilijuma za liječenje u inostranstvu KCCG
 • druga medicinska dokumentacija o prethodnom liječenju osiguranika

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NAKNADU PUTNIH TROŠKOVA NAKON LIJEČENJA U INOSTRANSTVU

 • Treba popuniti Izvještaj o obavljenom liječenju
 • Uz izvještaj treba dostaviti dokaze o obavljenom liječenju: potvrda o potrebi putovanja ovjerena pečatom zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice upućeno, prevozne karte (uz avionsku kartu dostavlja se i boarding pass) i kopija medicinske dokumentacije o obavljenom liječenju
 • Troškovi prevoza se odobravaju prema sredstvu javnog linijskog saobraćaja koje je opredijeljeno prilikom upućivanja
 • Ukoliko je osiguraniku odobren pratilac u putu, pratiocu osiguranog lica koje je bolnički liječeno, prilikom putovanja za prihvat osiguranog lica sa liječenja, odobrava se naknada troškova prevoza u visini najnize cijene prevoza sredstvom javnog linijskog saobraćaja

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U INOSTRANSTVU ZA VRIJEME PRIVREMENOG BORAVKA

Zdravstvena zaštita osiguranih lica u inostranstvu, saglasno zakonskim odredbama, obuhvata:

 • pravo osiguranih lica na pružanje hitne medicinske pomoći, za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu, ukoliko im je ova pomoć neophodna;
 • pravo na zdravstvenu zaštitu osiguranika upućenih na rad, stručno usavršavanje ili školovanje u državu  sa kojom je zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju
 • pravo na zdravstvenu zaštitu članova uže porodice osiguranika upućenih na rad (ukoliko je osiguranik upućen na rad duže od šest mjeseci)
 • pravo na hitnu medicinsku pomoć članova uže porodice osiguranika upućenih na rad u inostranstvo na period do šest mjeseci
 • pravo na hitnu medicinsku pomoć osiguranika upućenih na rad, stručno usavršavanje ili školovanje u državu  sa kojom nije zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju
 •  pravo na hitnu medicinsku pomoć članova uže porodice osiguranika upućenih na rad, stručno usavršavanje ili školovanje u državu sa kojom nije zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, ukoliko sa osiguranikom borave u inostranstvu.

Potrebna dokumentacija za izdavanje potvrde o pravu na hitnu zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u inostranoj državi sa kojom Crna Gora ima zaključen međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju

 • Osiguranici upućeni na rad u inostranstvo ili na specijalizaciju, treba da popune zahtjev i da dostave akt (odluka, rešenje i sl.) kojim se upućuju u inostranstvo i potvrdu od izabranog doktora da nisu bolovali od akutnih bolesti ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 mjeseci
 • Članovi uže porodice upućenih osiguranika treba da dostave dokaz o srodstvu sa osiguranikom (izvodi iz matične knjige vjenčanih ili rođenih) i potvrdu od izabranog doktora da nisu bolovali od akutnih bolesti ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 mjeseci
 • Osigurana lica koja u inostranstvo putuju radi školovanja/studiranja treba uz popunjeni zahtjev da dostave dokaz o upisanoj školskoj /studijskoj godini i potvrdu od izabranog ljekara da nisu bolovala od akutnih bolesti ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 mjeseci
 • Osigurana lica koja putuju turistički ili po privatnom poslu, podnose zahtjev i potvrdu od izabranog ljekara da nisu bolovali od akutnih bolesti ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 mjeseci. Potvrda se ovim licima izdaje najduže na period do 90 dana

LIJEČENJE HIPERBARIČNOM OKSIGENOM TERAPIJOM (HBO)

Liječenje se sprovodi u PZU Opšta bolnica Meljine – Herceg Novi) i PZU Tesla Medica – Berane)

Potrebna dokumentacija za upućivanje na specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju ili HBO liječenje

Pravo na ova upućivanja osigurana lica ostvaruju u skladu sa Listom bolesti, povreda i stanja po kojima se može odobriti rehabilitacije odnosno liječenje. (dostupna lista bolesti na sajtu )

Osiguranik zahtjev za upućivanje podnosi područnoj jedinici/filijali.

Uz zahtjev prilaže konzilijarni izvještaj kojim se predlaže upućivanje i drugu medicinsku dokumentaciju (izvještaj ljekara specijaliste ili otpusnu listu u zavisnosti od vrste prava).

PRAVO NA SPECIJALIZOVANU MEDICINSKU REHABILITACIJU

Osigurana lica ostvaruju pravo na specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju na osnovu uputa koji izdaje Fond za zdravstveno osiguranje (područna jedinica/filijala Fonda prema prijavi osiguranog lica na zdravstveno osiguranje)

Specijalizovana medicinska rehabilitacija se ostvaruje u Institutu “Simo Milošević – Igalo i PZU Opšta bolnica Meljine (samo za rehabilitaciju nakon kardiohirurških operacija).

Upućivanje na specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju predlažu konzilijumi Kliničkog centra Crne Gore u zavisnosti od dijagnoze bolesti, stanja ili povrede zbog koje se osigurano lice upućuje na rehabilitaciju (konzilijum Instituta za bolesti djece, ortopedsko-reumatološko–fizijatrijski konzilijum, neurološko-neurohirurški konzilijum i kardiološko-kardiohirurški konzilijum).

Uz predlog konzilijuma, osigurano lice podnosi i medicinsku dokumentaciju (otpusna lista, iscrpni specijalistički izvještaj i dr.) u skladu sa Listom za korišćenje specijalizovane medicinske rehabilitacije.

PRAVO NA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala sa Liste medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na teret sredstava Fonda, ostvaruje se preuzimanjem pomagala kod isporučioca sa kojima Fond ima zaključen ugovor o isporuci pomagala.

Predlog za nabavku pomagala daje ljekar odgovarajuće specijalnosti odnosno konzilijum ljekara u skladu sa Listom mediicnsko-tehničkih pomagala. (Lista med-tehn. pomagala na sajtu)

Predlog za nabavku pomagala važi 60 dana od dana predlaganja od strane ovlašćenog doktora odnosno konzilijuma doktora.

Na osnovu predloga, Fond za zdravstveno osiguranje (područna jedinica/filijala Fonda u kojoj je osiguranik prijavljen na zdravstveno osiguranje) izdaje potvrdu o odobrenoj nabavci pomagala. Osiguranik treba da podnese potvrdu isporučiocu pomagala, najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja potvrde.

Potvrda za izdavanje potrošnog materijala za insulinsku pumpu izdaje se u filijali u Podgorici, za sva osigurana lica Crne Gore.

Pomagalo se preuzima na osnovu potvrde o odobrenoj nabavci pomagala. Isporučilac je dužan da osiguraniku isporuči odobreno pomagalo u roku 30 dana od dana podnošenja potvrde o odobrenju nabavke pomagala, a za pomagala koja se izrađuju po mjeri, u roku od 60 dana od dana preuzimanja potvrde.

Za izdavanje potvrde o odobravanju pomagala, osigurano lice podnosi:

 • Predlog za nabavku pomagala izdat od ljekara specijaliste odnosno konzilijuma ljekara
 • Medicinski izvještaj o indikovanosti za korišćenje pomagala, izdat od ljekara specijaliste odnosno konzilijuma ljekara, eventualno otpusna lista i sl. – kopije

PRAVO NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD NASLOV

Potrebna dokumentacija za produženje privremene spriječenosti za rad (bolovanja)

Poslije 30 dana bolovanja koje utvrdi izabrani doktor, osiguranik se upućuje na Prvostepenu ljekarsku komisiju na dalju procjenu potrebe za bolovanjem (uput se izdaje najranije 3 dana prije isteka 30. dana, a najkasnije 30. dana bolovanja koje je utvrdio izabrani doktor)

Fondu se dostavlja uput izabranog doktora i odgovarajuća medicinska dokumentacija (izvještaj ljekara specijaliste sa predlogom za bolovanje, otpusna lista, dijagnostički izvještaji i dr.)

Za njegu djeteta do 18 godina, uz uput treba dostaviti izvještaj konzilijum pedijatara za dijete sa teškim oštećenjem zdravstvenog stanja, oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta

Za bolovanje zbog pratnje djeteta za vrijeme liječenja u zdravstvenoj ustanovi, uz uput treba dostaviti potvrdu zdravstvene ustanove da je dijete na liječenju

REFUNDACIJA NAKNADE ZARADE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD – NASLOV

Potrebna dokumentacija za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme bolovanja:

Poslodavci:

 • Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (obrazac sa sajta),
 • Izvještaji za obračun naknade  zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) za mjesece u kojima je osiguranik bio na bolovanju,
 • Platne liste za mjesece u kojima je zaposleni bio na bolovanju
 • Potvrda za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade (obrazac sa sajta)
 • Uvjerenje poreskog organa o uplaćenim poreskim i neporeskim obavezama za period za koji se podnosi zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade
 • Potvrda o isplaćenoj naknadi zarade (obrazac sa sajta)
 • IOPPD obrazac
 •  Izvod iz banke na dan isplate zarade, kao dokaz da je isplaćena zarada

Preduzetnici:

 • Zahtjev za refundaciju isplaćene naknade zarade za vrijeme spriječenosti za rad
 • Izvještaji za obračun naknade  zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad (doznake) za mjesece u kojima je osiguranik bio na bolovanju
 • Rješenje o registraciji od nadležnog organa
 • Potvrda poreskog organa o visini osnovice na koju su plaćene poreske i neporeske obaveze za posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je nastupila privremena spriječenost za rad
 • izvod poslovne banke o isplaćenoj naknadi zarade za koju se podnosi zahtjev za refundaciju

PRAVO NA REFUNDACIJU KUPLJENIH LJEKOVA I DR.

Potrebna dokumentacija za naknadu troškova kupljenih ljekova na recept, ampulirane terapije ili medicinsko-tehničkih pomagala koja se izdaju na osnovu recepta izabranog doktora:

Zahtjev za naknadu troškova na ime kupovine lijeka sa osnovne liste ljekova koje osigurano lice nije moglo obezbijediti kod davaoca zdravstvenih usluga sa kojim Fond ima zaključen ugovor, osigurano lice podnosi nadležnoj područnoj jedinici/ filijali Fonda zahtjev. (obrazac se preuzima na sajtu ili u fillijali Fonda)

Uz zahtjev za naknadu troškova osigurano lice prilaže:

 • Kopiju medicinske dokumentacije kojom se dokazuje da je predloženo propisivanje lijeka (izvještaj izabranog doktora, izvještaj doktora specijaliste, izvještaj konzilijujma doktora, otpusnu listu i dr.)
 • Recept, odnosno nalog za injekcije kao dokaz da je propisana doza lijeka primljena (kod ambulantnog liječenja)
 • Račun o kupovini lijeka sa fiskalnim blokom
 • Potvrdu zdravstvene ustanove u kojoj je pacijent primio lijek da istog nije bilo u periodu kupovine lijeka, kada je u pitanju ampulirana terapija koja se primjenjuje u domu zdravlja
 • Potvrdu ZU apoteke Crne Gore ,,Montefarm’’ da lijeka nije bilo u apotekama u vrijeme kupovine lijeka
 • Potvrdu bolničke apoteke, kada je u pitanju ampulirana terapija koja se primjenjuje u bolnici, da terapije nije bilo za vrijeme bolničkog liječenja

PRAVO NA REFUNDACIJU ZDRAVSTVENIH USLUGA OBAVLJENIH U PZU

Potrebna dokumentacija za naknadu troškova pruženih zdravstvenih usluga u PZU, koje osigurano lice nije moglo da obavi u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju usluga (obavljene laboratorijske analize, dijagnostiče usluge i sl.)

Uz zahtjev za naknadu troškova osigurano lice (obrazac zahtjeva u filijali) i (preuzimanje sa sajta) prilaže:

 • Kopiju izvještaja ljekara specijaliste koji je predložio koje analize treba uraditi (ukoliko se radi o specijalisti ginekologu dovoljan je samo uput izabranog ginekologa)
 • Uput izabranog doktora (ukoliko je isti zadržan u KBC-u zbog drugih analiza, donijeti kopiju rezultata analiza iz KBC-a)
 • Potvrdu zdravstvene ustanove u koju je osiguranika uputio izabrani doktor da se analiza ne može uraditi
 • Original račun privatne zdravstvene ustanove gdje je analiza odrađena
 • Kopiju rezultata analiza od privatne zdravstvene ustanove

PRAVO NA LJEKOVE  KOJE ODOBRAVA KOMISIJA ZA LJEKOVE FONDA

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na lijekove sa Liste lijekova koje odobrava Komisija za ljekove Fonda:  

Uz zahtjev za odobravanje terapije (obrazac sa sajta ili u filijali) osigurano lice prilaže:

 • izvještaj konzilijuma ljekara kojim se predlaže odobravanje terapije sa Liste lijekova