javne nabavke

U službi za javne nabavke, vrši se skup poslova i aktivnosti koje sprovodi naručilac, u skladu sa zakonom radi nabavke robe, vršenja usluga ili izvođenja radova, za koje su obezbijeđena sredstva, bez obzira da li robe, usluge ili radovi imaju javnu namjenu.

Poslovi javnih nabavki su:

 • planiranje i organizovanje rada službe i saradnju sa ostalim organizacionim jedinicama 
 • pripremanje godišnjeg plana aktivnosti iz djelokruga rada službe 
 • pripremanje godišnjeg izvještaja o radu iz svog djelokruga rada
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki za nabavku potrebnih roba, radova i usluga
 • pripremu i izradu dokumentacione osnove za sprovođenje postupaka javnih nabavki
 • pripremu, izradu i objavljivanje plana javnih nabavki Fonda, u saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama
 • izradu ugovora po sprovedenim postupcima javnih nabavki i praćenje realizacije zaključenih ugovora
 • vođenje evidencije sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, u skladu sa zakonom
 • izradu i dostavljanje izvještaja o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama
 • čuvanje dokumentacije nastale u postupcima javnih nabavki i ugovaranju
 • ostvarivanje saradnje sa nadležnim državnim organima iz oblasti javnih nabavki
 • predlaganje mjera za unapređenje rada službe
 • izvršavanje ostalih zadataka iz djelokruga rada službe

Aktivnosti javnih nabavki su i pružanje tehničke i stručne podrške i savjeta u pripremi i sprovođenju postupaka javnih nabavki u svoje ime ili u ime i za račun određenog naručioca, a sve to poštujući načela ekonomičnosti, efikasnosti, efektivnosti, transparentnosti, ravnopravnosti, proporcionalnosti, zabrane diskriminacije, zaštite životne sredine i socijalnog i radnog prava.