Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR FONDA

Upravni odbor Fonda ima sedam članova koje imenuje i razrješava Vlada, i to:

1. dva člana na predlog Ministarstva zdravlja
2. jednog člana na predlog Ministarstva finansija
3. jednog člana na predlog reprezentativnog sindikata
4. jednog člana na predlog reprezentativnog udruzenja poslodavaca
5. jednog člana na predlog Ljekarske,Farmaceutske i Stomatološke komore
6. jednog člana na predlog Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Ukoliko ima više reprezentativnih sindikalnih organizacija, člana Upravnog odbora predlaže reprezentativna sindikalna organizacija koja ima veći broj članova.

Ukoliko ima više reprezentativnih udruženja poslodavaca, člana Upravnog odbora predlaže reprezentativno udruženje koje ima veći procenat zaposlenih u privredi Crne Gore.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz reda članova Upravnog odbora.

SASTAV UPRAVNOG ODBORA FONDA

1. dr Ana Nenezić, KCCG, predsjednica, na prijedlog Ministarstva zdravlja
2. dr Ana Ičević, DZ Podgorica, zamjenica, na prijedlog Ljekarske komore Crne Gore
3. dr Vladan Knežević,  PZU “Imc” – Podgorica, na prijedlog Ministarstva zdravlja, član
4. Marina Albijanić, na prijedlog Ministarstva finansija, član
5. Dr Mihailo Babović, na prijedlog Unije slobodnih sindikata Crne Gore, član
6. Slobodan Mikavica, na prijedlog Unije poslodavaca Crne Gore, član
7. Marija Bošković, predstavnik zaposlenih u Fondu, na prijedlog Fonda za zdravstveno osiguranje Crne

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA FONDA