Ljekovi i medicinska sredstva

PRAVO NA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

Osigurano lice ostvaruje pravo na lijekove sa Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje na osnovu propisanog recepta.

Lista ljekova sadrži ljekove koji se izdaju na recept i ljekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama.

Na jedan recept može da se propiše samo jedan lijek, u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju pacijenta i prirodi bolesti, sa naznakom o doziranju i načinu upotrebe lijeka, a najviše u količini koja je dovoljna za liječenje do 30 dana, ako Pravilnikom o obrascu i sadrzini recepta, kriterijumima za klasifikaciju ljekova kao i načinu propisivanja i izdavanja ljekova nije drugačije propisano.

Bliži način i postupak ostvarivanja prava na lijekove propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.